U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Veličanstveni (uzvišeni) Kur’an

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi dao izlaganje o vjerovanju uveličanstveni Kur’an. On je proučio ajet 22 iz sure Al Hašr, čiji prijevodglasi:“Da smo ovaj Kur’an objavili nekoj planini, ti bi je, sigurno, vidioponiženu i raspuklu od straha pred Allahom. A ovo su primjeri kojeMi dajemo ljudima da bi razmislili.” (59:22)Huzur je rekao da su neki ljudi tako tvrdog srca da Kur’an ne utičena njih dok naprijed spomenuti ajet kaže da je takva moć Božije Riječida bi planinu učinila razbijenim komadima da je njoj bio objavljen.Zaista, do tvrdoće srca dolazi kad ljudi zaborave razlog za svoje stvaranje,oni zaborave svog Stvaraoca i zaborave svoj kraj.U suri Al Bakara, Allah kaže:“Nakon toga vaša srca postala su tvrda, kao kamenje, ili još tvrđa;jer zaista među kamenjem ima nekog iz kojeg izviru rijeke, a međunjima ima nekog iz kojih voda teče kad ono raspukne. A sigurno,među njima ima takvog koje pada zbog straha od Allaha. A Allahnije nemaran o onome što vi radite.” (2:75)Huzur je rekao Božija Riječ i Njegove razne moći imaju efekat čak naminerale ali ljudsko srce može otvrdnuti do te mjere da čak nakon štovide Božije Moći na djelovanju, ono ne želi da postigne promjenu. Huzurje rekao da se ovaj ajet odnosi na Jevreje ali ovo nije tek slučajno bilonavedeno – zapravo to sadržava pretskazanje da će vaša srca takođerotvrdnuti na isti način. Ovo je zaista ozbiljan predmet za razmišljanjeza muslimane svijeta obzirom na ono šta se događa u tom svijetu. Uprkosprijemljivih komentara (punih razumijevanja) koje zapad možda izrazimuslimanima, njihova međusobna odluka je uvijek u njihovom vlastitominteresu radije nego u interesu muslimana. Njima je dodijeljen statustreće klase. Muslimani su čak u potrebi zapada da upravlja njihovimvlastitim zemljama i također su suočeni sa prirodnim nesrećama.Muslimani su ti kojima je prvobitno ajet ove sure Al Hašr naslovljen.Sura Al An’am kaže:“…Nego su njihova srca bila tvrda i šejtan im je pokazao lijepim onošto su radili.” (6:44)Huzur je rekao da ovaj ajet ilustruje da su ovi ljudi postali još gori usvojim zlim putevima. Baš kao u Pakistanu što je uznemirenje svuda,održavaju se protesni skupovi a vođe nije briga. Novinski članci smatrajuda zemlja ide ka propasti. Huzur je rekao da je za ovo razlog, kao što ječesto naveo i navest će ponovo, da ne samo da nisu prihvatili Imamaovog doba, oni su ozakonili proganjanje protiv njegovih sljedbenika.Oni moraju zaustaviti uvredljivu terminologiju o Obećanom Mesiji a.s.u službenim dokumentima, ili će se, inače, dogoditi Božija odredba.Oni sebi laskaju stavljanjem nakita sa Božijim imenom i imenomPoslanika s.a.v.s. a ako Ahmadi muslimani ispišu Kelimej šehadet (proglasvjere) na svojim džamijama, oni to razvale i bacaju u kanalizaciju. Zaroni tada ne misle o ‘kleveti Poslanika’? Zaista, tada kad oni ovo sve neshvataju je kad Božija odredba dolazi na djelovanje.Huzur je rekao da izvještač po imenu Mubashir Luqman najodvažnijevodi programe (u Pakistanu). Ko zna koliko dugo će on ostati neustrašiv.U jednom od njegovih programa jedan vjerski učenjak je odgovorio najedno od njegovih pitanja govoreći da, baš kao što Coca cola ima zaštitnižig koji niko drugi ne može koristiti, slično su samo oni stvarni muslimanii ako Ahmadi tvrde da su muslimani oni treba da budu podvrgnuti kazni.Huzur je rekao da je ovo priroda vjerskih učenjaka Pakistana i takva jenjihova vjerska odredba (fetva). Huzur je rekao da hadis navodi da ćedoći vrijeme kad će ljudi učiniti svojim vođama izuzetno neuke ljudekoji će davati fetvu bez ikakvog znanja. Oni će biti zavedeni i zavodit ćeljude.Huzur je rekao da o tome ko je musliman zahtijeva dugu debatu iHuzur je rekao da trenutno neće ulaziti u ovaj akademski aspekt.Međutim, ako postoje bilo koji savršeno pokorni muslimani, oni suAhmadi muslimani. Časni poslanik s.a.v.s. je definisao istinskogmuslimana u potpunom kontrastu sa Pakistanskim vjerskim učenjacimakoji su islam izjednačili sa pravom na kopiranje Coca cole. Hadis navodida onaj ko proglasi da nema niko vrijedan obožavanja osim Allah i koodbija ono što se obožava osim Allaha, njegov život i imetak postajuvrijedni poštovanja. Huzur je objasnio da kad osoba jednom kaže. ‘Nemaniko vrijedan obožavanja osim Allaha’ ona je slobodna od ljudskogsudstva. Časni Poslanik s.a.v.s. je također rekao: ‘osoba koja klanja kaomi i okreće se našoj Kibli, jede ono što mi zakoljemo, je musliman. Bog iNjegov Poslanik su uzeli odgovornost o takvoj osobi, nemojte da je nepoštujete.’Huzur je rekao da je ono što on zahtijeva od ovih ljudi to da islamnije ‘patentiran’ (‘povlašten’) na način koji je protiv Božijeg učenja iučenja Njegovog Poslanika. On je rekao da smo mi proglašenimuslimanima odlikom ove definicije Časnog Poslanika s.a.v.s. i netrebamo hodže ili parlament da to potvrdi.Huzur je rekao da su mu prije nekoliko dana mnogi ljudi poslalikopije jednog novinskog članka. Ahmadi šalju ovakve članke Huzuruda ge informišu i također da traže njegov savjet. Ovaj članak je bio uvezi sa (Pakistanskim političarom) Altaf Huseinom sahobom koji jenedavno dao prostodušnu izjavu u kojoj je otvoreno osudio proganjanjeprotiv Ahmadi muslimana. Kako je njihov običaj da, da bi napravilisenzaciju od ove stvari, novine su napisale da je održan sastanak izmeđuMirze Masroor Ahmada i Altaf Huseina o tome kako ponovo uspostavitiMOM (njegovu političku partiju) u Pundžabu. Huzur je rekao da što setiče njegove izjave, svaka patriotska osoba želi da nered prestane uzemlji. Huzur je rekao da mu je bilo drago da je Altaf Husein sahibgovorio sa takvom hrabrošću da to dokazuje da on želi da vidi mir uzemlji. Sam Bog zna namjeru (ljudi) i mi ne treba da sumnjamo u njegovunamjeru. On želi da vidi kraj sektaškog nasilja, da ga Bog nagradi i danikada ne padne žrtvom političkog kompromisa. Huzur je rekao da jejučer slučajno čuo da su oni koji pripadaju pokretu ‘Konačnost Poslanstva’bili zadovoljni sa Altaf Husein sahibom. Takva je moć Maulvi (hodža),Huzur je rekao da je predsjednik vlade zemlje rekao da želi da postigneniz ciljeva ali se boji hodža. Huzur je rekao da, što se tiče susreta izmeđunjega i Altaf Husein sahiba, da je bio takav susret Altaf Husein sahib bito vjerovatno spomenuo. Huzur je tekao da želi da naglasi da će bilo koko nastoji da razruši zid mržnje biti pomognut od Boga. Mi volimo zemlju(Pakistan), mi smo pomogli u njenom stvaranju i mi ćemo napravitisvaku žrtvu koja se traži da je spasimo. Što se tiče proganjanja Ahmadimuslimana mi tu stvar prepuštamo Bogu. Naš voljeni Bog jedini je tajkojem mi iznosimo sve svoje privatne i povjerljive stvari i čvrsti smo uvjerovanju da su svi ljudski planovi ništa u poređenju sa (glavnim)planom koji Bog ima u korist Ahmadi muslimana. Zaista, Božija odredbaće se dogoditi u Pakistanu i drugim islamskim zemljama, i bit će jasnokao dan ko je istinski musliman. Pakistani Ahmadi muslimani, gdje godda žive u zemlji ili izvan, treba posebno da čine dove da Bog dadne čuloovim ljudima koji se igraju sa samim preživljavanjem zemlje. Oni uarapskim zemljama treba također da mole Boga u ovim blagoslovljenimdanima ramazana da se Božija neizbježna odredba dogodi.Huzur je rekao da se sada vraća na predmet ajeta koji je citirao napočetku hudbe. On je objasnio da je skretanje (zastranjenje) u definicijimuslimana također bila neophodna stvar. Obećani Mesija a.s. je rekaoda ovaj ajet (59:22) znači da je takav uticaj Kur’ana da bi čak planinabila smrvljena u komadiće sa strahom od Boga. Ako on može imatitakav efekat na mineral, zašto ne može na ljudska bića? Drugo značenjeovog ajeta je da ni jedna osoba ne može steći Božiju ljubav ukoliko nerazbije svoje planine oholosti. Nadalje, nakon oslobađanja od oholosti,treba da bude posvojena poniznost. Uz to, svi prethodni odnosi i vezetakve osobe trebaju puknut, baš kao što se planina raspadne, i bitinadomješteni sa odnosima i vezama samo radi Boga.Huzur je rekao da će ponovo reći takozvanim vjerskim vođama datreba da prestanu davati smiješne definicije Kur’ana i islama. Ako želeda proglase svoju ljubav prema Bogu i Njegovom Poslaniku, oni trebada uspostave odnos sa Imamom ovog doba. Oni će jedino imatipronicljivost i shvatanje Časnog Kur’ana ako sagnu svoje ohole glave uborbi sa Obećanim Mesijom a.s. jer su za shvatanje Časnog Kur’ananeophodni Božiji odabrani i uzvišeni ljudi. Kao što sura Al Vaki’a kaže:“Zaista je ovo Kur’an plemeniti, u skrivenoj Knjizi (čuvanoj), kojuniko neće dotaći osim očišćenih.” (56:78-80)Huzur je rekao dok je u ovom ajetu strancima rečeno o časti Kur’ana,on također daje poruku onima koji vjeruju, da će se samo oni okoristitiod njega koji sebe očiste i onda njegova učenja stave u praksu. S ciljemda postignu potpunu pronicljivost u Kur’an oni će onda tražiti ‘Očišćenu’osobu koja je bila data od Boga. U ovo doba, u skladu sa Bo’ijimobećanjem i u ispunjavanju pretskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s., ovoshvatanje i pronicljivost je bila poklonjena Obećanom Mesiji a.s.Obećani Mesija a.s. je rekao da je, da bi razumjeli Časni Kur’anpotreban učitelj koji je očišćen Božijim rukama. On je rekao da tokomvremena, čak za pitanja koja su bila riješena, u skladu sa teškoćama togvremena, postoji potreba za rješenjem. Huzur je rekao da je razlogpostojanja toliko mnogo sekti u islamu taj što su ljudi shvatili Kur’an uskladu sa svojim ličnim razumijevanjem i tako provodili njegova učenja.Obećani Mesija a.s. je rekao da nije neophodno da svo znanje Kur’anapostane odjednom očito. Njegovo znanje postaje očito kako i kad sepojave potrebe date ere.Huzur je rekao da je istina da je bio zadatak Mesije i Mehdija dazaustavi konflikt i islamu donese uspjeh kroz usmjeravanje pažnje napisanu riječ i molitvu. Kad je svijet odvučen ka materijalizmu on neuspijeva da ovo razumije i kao rezultat oni nemaju pronicljivost u Kur’an.Huzur je rekao da, dok je ovo ozbiljan predmet za razmišljanje zamuslimane općenito, treba da skrene pažnju Ahmadi muslimana nanjihove obaveze. Svaki Ahmadi treba da čini dove u toku blagoslovljenogmjeseca ramazana da njihovo srce bude očišćeno na način na koji Bogželi da budu srca istinskih vjernika.Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će roditeljima onoga ko uči Kur’ani stavlja ga u praksu biti date krune na Sudnjem danu. Ove krune će bitiblistavije nego Sunce. Ako je ovo položaj poklonjen roditeljima, zamislitepoložaj onga ko ga zapravo stavi u praksu.Citirajući dio ajeta 186 iz sure Al Bakara:“Allah vam želi olakšicu i ne želi teškoće za vas…” (2:186)Huzur je rekao da je ovo proglas u principu da je samo olakšica uKur’anu, kao što je rečeno u suri Al Kamar:“A Mi smo doista Kur’an učinili lahkim za pouku. Pa ima li ikoga koće primiti savjet?” (54:18)Mi treba da se pridržavamo ovih savjeta i stavimo ih u praksu iodbacimo ideju da su učenja Kur’ana teška. Kur’an je Riječ Onoga Kojinas je stvorio i dao nam sve sposobnosti i mogućnosti. On proglašavada je pridržavanje učenjima ove Knjige u skladu sa ljudskom prirodom.Kako mi onda možemo razmatrati misao ispitivanja kako ga staviti upraksu?Kur’an za nas spominje slučajeve ranijih naroda da povedemo računa,svoje postupke učinimo da budu za Božije zadovoljstvo, tako da budemospašeni.Bog kaže u suri Al Bajjina:“Poslanik od Allaha koji je učio listove čiste.U njima je bilo učenjekoje ostaje čvrsto i drži čvrsto.” (98:3-4)Obećani Mesija a.s. je rekao da Kur’an sadrži znanje svih drugih svetihKnjiga i ima sve istine. On nema ništa suvišno i ima sva objašnjenja usebi. Obećani Mesija je napisao da je Božije jedinstvo napadnuto (i Huzurje dodao, baš kao što je i danas) ali ko god podigne svoje pero protivKur’ana bit će prisiljen da mu na kraju bude privučen. On je rekao da jeKur’an sadržavao dokaze i zaključivanja koji mogu biti dokazani u ovodoba naučne prosvijećenosti. Zaista i dalje stoji ovaj izazov koji susljedbenici Obećanog Mesije a.s. dokazali. Koncept koji je predstaviodr. Abdus Selam je također dokazao Jedinstvo Božije. Ahmadi naučnicidanas također treba da drže u vidu ove aspekte, Bog će im sigurnopomoći. Zaista Kur’an objašnjava duhovna pitanja kao i uputu ka znanjubudućeg vremena. Rečeno je u suri Al Naml:“I da učim Kur’an.’ Zato, ko se uputi, uputi se samo za sebe (za svojedobro)…” (27:93)Međutim, samo će oni naći uputu o kojima je napravljena odredbada će se oni očistiti.Kur’an također tvrdi da on sadrži sve, od osnovnih morala do najvišegznanja. Tako je u suri Junuz rečeno:“Ti ne budeš zauzet bilo kakvim poslom i ne učiš Kur’an, a takođeri vi, (o vjernici), ne radite neko (dobro) djelo, a da Mi nismo svjedocinad vama kad ste time zauzeti. I ništa nije skriveno od Gospodaravašega, čak ni trun, ni na Zemlji ni na nebesima, niti manje odtoga, niti veće od toga, a da nije u jasnoj Knjizi (zapisano).” (10:62)Ovaj ajet pokazuje Božiju uzvišenost da On gleda nad svim i imaznanje o svemu. To je proglas za vjernike kao i za one koji ne vjeruju daje ova veličanstvena Knjiga od Boga Koji ima savršeno znanje o svemu.Ovo je razlog zašto je on bio sačuvan od dana kad je bio objavljen.Nema izlaza za one koji ga odbijaju i za one koji vjeruju u njega, neostaje izgovora u tome da ga oni ne mogu staviti u praksu. Huzur jerekao da nije dovoljno reći da smo ga učili, da kroz to pozivamo svijet.Ono što se traži je da se vidi kakvu razliku u nama njegovo učenjedonosi i kakav to dojam ima na druge oko nas. Huzur je rekao da Bognije ničija rodbina. On je u Časnom Kur’anu citirao sve i u skladu saSvojim obećanjem On je također poslao ‘učitelja’ u ovo doba. Bit ćeodgovorni i oni koji prihvataju učitelja i oni koji ga odbijaju. Dok mistvar onih koji odbijaju prepuštamo Bogu, mi molimo da nas Bogosposobi da svoju stvar držimo čistom kod Njega. Čitajući iz plemenitogpisanja Obećanog Mesije a.s., Huzur je rekao: ‘Časni Kur’an je jedinivrijedan čitanja. Razne druge knjige su sigurno, u poređenju s njim, vrijedneodbacivanja i bez Časnog Kur’ana je nemoguće postići uspjeh.’Zatim je Huzur dao tužnu vijest da je umro naš misionar u Kanadi,Tarik Islam sahib. Bilo mu je 54 godine i patio je od kratke bolesti rakaslizene i jetre. On je služio Džemat u raznim službama i u Kanadi je od1993. godine. Bio je veoma društvena, ljubazna i krajnje uljudna osoba.Jako je vodio brigu o svim svojim bližnjima, imao je veliki osjećajposlušnosti i veliku ljubav za Halifat. Huzur je rekao da svi misionariimaju posebnu vezu sa Halifatom ali neki imaju izvanrednu povezanosti on ju je imao. Iza sebe je ostavio hudovicu i pet kćeri. Da Allah podariustrajnost svim njegovim bližnjim.Huzur je rekao da će klanjati dženazuu odsustvu poslije džume.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp