U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zasluge (odlike, vrline) namaza petkom

Huzur je citirao ajete 10-12 iz sure Al Džuma i u svojoj današnjoj hudbi dao izlaganje o
zaslugama namaza petkom. Prijevod ovih ajeta glasi:
O vi koji vjerujete! Kad se pozove na namaz u petak u jedan dio dana, pođite žurno da
spominjete Allaha, i ostavite trgovinu. To je bolje za vas, da znate. A kad se namaz
završi, onda se raširite po Zemlji i tražite nešto od Allahove blagodati, i mnogo
spominjite Allaha, da biste uspjeli. No, kad oni budu vidjeli neku trgovinu ili zabavu,
potrčat će prema tome i ostavit će tebe samog da stajiš. Ti reci: ”Ono što je kod Allaha
puno je bolje od zabave i trgovine, i Allah najbolje opskrbljuje.” (62:10-12)
Huzur je rekao da ovi ajeti objašnjavaju značaj namaza petkom u Allahovim očima i da je
u suri Al Džuma napravljeno odvojeno i posebno spominjanje o važnosti namaza ovog
dana. Uprkos ponavljanih naredbi da obavljamo namaz, da ga obavljamo u skupu, da
obavljamo pranje (abdest) prije obavljanja namaza itd., napravljeno je posebno
spominjanje o namazima petkom. Huzur je rekao da je u svojoj prvoj hudbi ovog
ramazana spomenuo da svakog petka dolazi trenutak kad Allah prima sve molitve. Huzur
se nada da će svaki pojedinac voditi računa o tome i ubrati korist petaka ramazana. Zaista
svetost ramazana i petka povezano mogu biti izvor postizanja blizine Allahu.
Huzur je rekao danas je peti dan zadnjih deset dana ramazana i zadnji petak ramazana.
Neke skupine muslimana posvećuju mnogo značaja zadnjem petku ramazana i čak su
skloni da vjeruju da je ovo dan kad se čovjek može okupiti radi namaza petkom da mu
svi grijesi budu oprošteni i naravno ima nekih koji smatraju dovoljnim da samo obavljaju
namaze petkom zadnjeg petka ramazana. Huzur je rekao ne prihvatanjem Obećanog
Mesije a.s. ovi ljudi su lišeni ispravnog razumijevanja Allahovih naredbi. Huzur je rekao
mi shvatamo značaj petka i zbog toga držimo svaki petak isto važnim. Ako petci
ramazana imaju poseban značaj to je da nam bile date radosne vijesti o trenutku koji dođe
u toku petka kad Allah prima molitve, slično mi imamo radosne vijesti o ramazanu da
Allah dolazi bliže i sluša Svoje robove u ovom mjesecu. Zbog toga će značaj petka u
ramazanu biti da sa Svojom ogromnom milošću On sluša u toku dana kao i u toku noći.
Mi treba da ovo iskoristimo i molimo za vječnu milost, oprost i spas od Džehennema
ovog svijeta i Džehennema ahireta. Ne treba da bude samo zadnji dan ramazana to što
privlači našu pažnju prema namazu i dovama. Huzur je rekao svaki Ahmadi zaista treba
da vodi računa o ovome. Ne treba da budu samo petci ramazana ili zadnji petak u
ramazanu da nas motiviše da idemo u džamiju kao što neko ide da obavi bajram namaz u
džamiju ili bajram Gah (bajram koji se klanja na otorenom mjestu) jedanput ili dva puta
godišnje. Iako u Časnom Kur’anu nema naredbe o namazu na bajram Časni Poslanik
s.a.v.s. ga je naredio čak za one žene koje ne treba da obavljaju svoj namaz. Nema
nikakve takve naredbe o petku. Huzur je rekao namaz na bajram nije samo stvar
obavljanja dva rekata navafila i slušanje hudbe da čovjeku budu oprošteni svi grijesi.
Radije je to učestvovanje u klanjanju zahvalnosti radi toga što je osoba bila u stanju – ili
čak nije bila u stanju činiti zbog nekog valjanog razloga – u toku ramazana i traženju
Allahovog zadovoljstva i da Ga molimo za istrajnost u klanjanju.
Huzur je naveo mnoge hadise da dalje objasni značaj petka. Časni Poslanik s.a.v.s. je
rekao nagrada dobrih djela je mnogostruko uvećana petkom. On je također rekao da
petkom meleki stoje kod vrata džamije i zapisuju ime osobe koja prva dođe kao da je to
ravno onome ko je žrtvovao kamilu, slijedeći koji stiže je zapisan kao ravan onome ko je
žrtvovao kravu, onda ovcu, kokoš i konačno ravno onome ko je žrtvovao jaje. Kad Imam
dođe na mimberu (govornicu) meleki zatvaraju bilježnicu i slušaju izlaganje. Časni
Poslanik s.a.v.s. je rekao da je petak najizvrsniji od svih dana i da je ramazan najizvrsniji
od svih mjeseci i da je noć Lejletul Kadr (Noć Odredbe) najizvrsnija od svih noći. On je
rekao da je petak poglavar dana i najviši u očima Allaha i on ima pet odlikovanja: ovo je
dan kad je Adem a.s. bio stvoren, to je dan kad je on bio poslan na Zemlju, to je dan kad
je on umro, to je dan u kojem dolazi vrijeme kad su sve molitve osim onoga što je
zabranjeno (haram) primljene i Sudnji dan će se također dogoditi ovog dana.
Huzur je rekao da je pozivanje: ‘požurite spominjanju Allaha’ u naprijed spomenutim
ajetima zbog posebnih blagoslova ovog dana i znači da je stvarni napredak u obožavanju
Allaha. Prvi postupak pobožnosti je dolazak radi namaza petkom, Huzur je rekao, to je
osjećaj pokornosti koji motiviše osobu da ostavi sve ovosvjetske stvari i dođe u džamiju.
Namazi petkom traju duže pošto je hudba također dio toga. Zbog toga neko možda
umišlja da uzimanje vremena dopusta radi namaza petkom može imati za posljedicu
finansijski gubitak. Međutim, Allah kaže da niko neće pretrpjeti gubitak pokoravajući se
Njemu. U Časnom Kur’anu se kaže u suri
A onaj koji se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovom, i boji se Allaha, i strahuje, oni su
ti koji će biti uspješni.(24:53)
da oni koji se pokoravaju Allahu su zapravo oni kojima dolazi uspjeh. Huzur je rekao kao
što ovi ajeti ukazuju pokorni su uspješni čak pod normalnim uvjetima, kako će uvećano
onda biti uspjeh koji će mu blagoslovi petka donijeti. Onaj ko napušta svoju trgovinu i
sredstva za život radi Allaha nikada ne može biti ostavljen. Navođenje: ‘To je najbolje za
vas’ u ovom ajetu treba da bude uvjeravajuće za svaku osobu koja vjeruje u Allaha da je
Gospodar svih moći i Gospodar svih svjetova. Ako osoba istinski cijeni blagoslove koje
petak donosi on neće čekati na mjesec ramazan nego će čekati na slijedeći petak i voditi
računa o statusu onoga ko je ravan onome ko žrtvuje kamilu i također o tome da meleki
zatvaraju bilježnicu.
Obećani Mesija a.s. je svoj dolazak doveo u vezu sa ovim danom i rekao da je Allah
napravio ovu priliku za one koji traže dobro. On je rekao oni koji su mene prihvatili ne
treba da budu ponosni da su sve ostvarili. Istina je da ste vi samo stigli na (duhovnu)
fontanu i tek treba da pijete ovu vodu. On je rekao vi treba da tražite duševnu moć,
sposobnost, da budete zasićeni ovom vodom. Onaj ko pije ovu vodu neće biti uništen.
On je rekao jedini način da se zasitite s ovom vodom je da ispunite i provedete obje
dužnosti, i dužnosti prema Allahu i dužnosti prema ljudima.
Huzur je rekao ako je ovo ono što je Obećani Mesija a.s. rekao ljudima tog doba, onima
oko njega, koji su imali njegovu blagoslovljenu blizinu, koliko mnogo više mi sada treba
da vodimo računa o uzvišenosti petka. To je svijest koju smo mi imali prihvatanjem
Obećanog Mesije a.s. Naš zadatak je da napravimo napore da ovo provedemo. Vrline
mjeseca ramazana treba da postanu stalni dio naših života. Mi treba da nastavimo da
izbjegavamo sukobe i besmislenost koje smo izbjegavali u toku ramazana i o redovnosti
u namazu koje smo postigli u toku ramazana treba da budu posvojene u ostalom dijelu
godine.
Huzur je rekao mi treba da molimo da Allah usadi ove pobožne i čiste promjene u nas i
da tražimo dobrotvornost narednog petka i da blagoslovi ovih dana budu tako prošireni
da nastavimo da primamo njihovu dobrotvornost do narednog ramazan; da postignemo
duhovni razvoj i napredak u nekoliko dana ramazana koji su još preostali i da se ovaj
beskrajni slijed nastavi za ostatk našeg života, zapravo da nas sve to prekrije u
Allahovom oprostu poslije smrti.
Govoreći o Lejletul Kadr (Noći odredbe) Huzur je rekao rečeno je da ona pada u zadnjih
deset dana ramazana. Mi treba da vodimo posebno računa da za ovo molimo. Obećani
Mesija a.s. je rekao da je jedno značenje lejletul Kadr je noć kad Allah Sebe manifestuje
onima koji traže Njegov oprost. Drugo značenje je kad je Kur’an bio objavljen svijet je
bio mračan kao gusta tamna noć i čeznuo za reformatorom i ajet 2 iz sure 97
Zaista, Mi smo njega objavili u noći Kadr. (97:2)
je dokaz ovoga. Huzur je objasnio da ako je ovo noć kad Allah pruža Svoje ruke onda mi
treba da uvijek tražimo noći kao ove. On je rekao činjenica je da nam petak, ramazan,
Lejletul Kadr mogu samo biti od koristi kad napravimo revolucionarne promjene da one
donesu dio našeg života koji će nam, zauzvrat, pomoći da ispunimo cilj svog rađanja.
Kao što naprijed spomenuti ajeti iz sure Al Džuma navode, kad petak prođe i ljudi se
raziđu oni treba da nastave da spominju Allaha. Oni treba da vode računa o pet obaveznih
namaza dok traže Allahovu milost kroz dobra i odobriva sredstva i ne kao poslovna osoba
koja ide na hadž i onda pravi varljivo poslovanje (trgovinu, postupke). Čovjek treba da
svojim srcem i umom potvrdi istinitost Allhove milosti i blagoslova tako da bude usađena
bogobojaznost jer u tome leži stvarni napredak.
Citirajući ajet 192 iz sure Al Imran
One koji spominju Allaha stojeći, sjedeći, i (ležeći) na svojim stranama, i razmišljaju o
stvaranju nebesa i Zemlje: ”Naš Gospodaru, Ti ovo nisi uzalud stvorio; slavljen neka si
Ti; spasi nas, onda, od kazne Vatre. (3:192)
Huzur je rekao spominjanje Allah je kad čovjek jednostavno spominje Allaha cijelo
vrijeme. Spominjanje zaštite od ‘Vatre’ u ovom ajetu označava da sve što je na nebesima i
na Zemlji i između stvoreno je od Allaha i pripada Njemu i svaka milost, svaki blagoslov
dolazi od Njega, onda, gdje čovjek može ići ako napusti Allaha? Pravljenje idola od
stvari kao što je čovjekova trgovina itd. zaista čovjeka vodi Vatri, zbog toga ova molitva
u ovom ajetu zaštite od Vatre.
Huzur je rekao mi treba da molimo da nikada ne pridružujemo bilo šta sa Allahom da
smo uvijek iskreni klanjači i da Ga spominjemo. Huzur je rekao kad Allah kaže u ajetu
11 iz sure Al Džuma
A kad se namaz završi, onda se raširite po Zemlji i tražite nešto od Allahove blagodati, i
mnogo spominjite Allaha, da biste uspjeli. (62:11)
da se raziđemo poslije namaza i tražimo Njegovu milost, to je podsjetnik da su svi naši
dobici i gubici u Božijim rukama. Mi trebamo imati blagoslovljeni uzor drugova Časnog
Poslanika s.a.v.s. u vidu koji su vodili trgovinu ali nikada nisu zaboravili spominjanje
Allaha. Huzur je rekao u današnjoj nestalnoj ekonomskoj klimi kad velike finansijske
institucije propadaju vrijedno je zapamtiti da samo Allahova milost donosi sve.
Da nas Allah osposobi da ostanemo čvrsti u bogobojaznosti i da sa promišljanjem
čuvamo ovaj petak i sve petke. Da nas On spasi od napada Šejtana i uvijek nas čuva u
Svom utočištu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp