U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana USA

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu održao u Pensilvaniji, USA. Huzur je rekao da je 60. đelsa salana USA započela Huzurovom hudbom. Huzur je rekao da je dugo vremena bila želja US džemata kao i njegova da posjeti USA. Đelsa salana koja se održava u svim zemljama svijeta je bila započeta od Obećanog Mesije a.s. kroz Božije odobrenje i ona je blagoslovljena molitvama Obećanog Mesije a.s.. Iako je prvoj đelsi koju je održao Obećani Mesija a.s. prisustvovalo sedamdeset pet ljudi no ovi ljudi su bili učeni od Obećanog Mesije a.s. i oni su imali posebnu vezu sa Allahom, i bili daleko odmakli u svojoj vjeri. Svjetlo njihovog vjerovanja i sigurnosti su privukli Allahovu milost i Allah je uveliko blagoslovio njihove napore. Oni su bili revni predanici Obećanog Mesije a.s. i tu prvu đelsu su potrošili okupljeni oko svog voljenog Mesije u džamiji. Njihova duhovna pronicljivost u to vrijeme im je dala shvatanje da će se ova đelsa raširiti od četiri zida džamije do otvorenog prostora i ne samo prostora u Kadianu nego do prostora otprilike većine zemalja svijeta i da za đelsu neće biti dovoljna male površine zemlje nego da će se proširitu na jutra i jutra prostora. Huzur je rekao džemati naokolo svijeta sada kupuju zemlju koja obuhvata velike površine. Huzur je rekao da je USA džemat također kupio zemlju i tamo izgradio prelijepu džamiju (Bait ur Rahman) i tamo održavao đelsu nekoliko godina. Kasnije su bili iznajmljivana druga mjesta za održavanje đelse uprvo kao i ovo mjesto odakle je Huzur održao svoju današnju hudbu i gdje se održava ovogodišnja đelsa. Huzur je rekao da sada džemat USA također traži da kupi komad zemlje. Sve ovo čini da se čovjek zamisli i zaista ubjeđuje čovjeka da su Božija obećanja data Obećanom Mesiji a.s. bila istinita. Huzur je rekao da je ovo isti USA džemat gdje su prvi Ahmadi misionari bili zatvoreni i nije im bilo dozvoljeno da prenose poruku islama. Kasnije je Allah uklonio zapreke i danas džemat traži da kupi zemlju u ovoj oblasti veličine stotinu ili dvije stoitne jutara.
Međutim, Huzur je rekao, mi treba da vodimo računa da naš cilj nije da kupujemo velika jutra zemlje ili da povećamo broj prisutnih na đelsi. Obećani Mesija a.s. nije želio da đelsa stvori samo-klicanje, on je zapravo želio da napravi Džemat ljudi koji nadilaze u bogobojaznosti, da napravi armiju ljudi koji ispunjavaju ono što pripada drugim ljudima. Huzur je rekao mi treba da vodimo računa da jedanput kad smo se pridružili zajednici Obećanog Mesije a.s. mi ne možemo doći u sferu mira i sigurnosti bez činjenja ikakvog napora. Mi treba da razumijemo svoje obaveze i kako više vremena prolazi od vremena života Obećanog Mesije a.s. naši napori i borba treba da budu toliko viši. Svaki roditelj će trebati da provjeri svoju praksu da predstavi dobar uzor za svoju djecu. U zapadnim zemljama pogotovu ali i svuda širom svijeta općenito, u ovo doba materijalizma, ako roditelji ne traže Božiju blizinu, oni će isključiti sebe i svoju djecu iz sfere mira i sigurnosti. Ljudi će izgovarati Allahovo ime ali će njihovi postupci poricati njihovo izgovaranje.
Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. objasnio da je cilj đelse da će redovno i često okupljanje okrenuti ljude Drugom svijetu i usaditi poniznost i iskrenost. Huzur je rekao mnogi od nas smo pročitali ili čuli riječi Obećanog Mesije a.s. u pogledu ovoga ali ovosvjetske stvari stvaraju udaljenost.Ljudska je priroda da zaboravi; povrh toga, šejtan je proglasio da će on zavoditi ljude. Ovo je razlog zašto je Allah naredio Časnom Poslaniku s.a.v.s. na nastavi savjetovati zato da ljudima budu dati novi putevi (i načini) da se zaštite od šejtana i ovo je zadatak za koji je Obećani Mesija a.s. bio poslan i ovo je također zadatak halifata tako da tu budu ljudi koji postupaju po (naredbi) I budite pokorni Allahu i Poslaniku da bi vam bila ukazana milost. (3:133). Prva stvar koju Obećani Mesija a.s. navodi u ovom isječku je bogobojaznost (takva) i da bogobojaznost čisti ‘posudu’ nafse ammara (duše koja potiče na zlo) a pobožnost je hrana koja je servirana u ovoj posudi i ona čovjeka dovodi Božijoj blizini. Allah kaže u Časnom Kur’anu: A one koji se trude radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti prema Našim putevima. A uistinu je Allah sa onima koji čine dobro. (29 :70)
Huzur je rekao kad osoba povećava svoj strah i ljubav prema Bogu, Bog je podučava načinima i sredstvima da očisti tu ‘posudu’. Huzur je rekao u ovo doba na zapadu ima toliko mnogo raznih deterdženata i sredstava za čišćenje u pranju posuđa, da se oslobodimo masnoće i čak da ubije bakterije i ukloni miris. Domaćice posebno vode brigu o pranju posuđa koje je bilo korišteno za jaja i ribu. Kad vodimo toliko brige da operemo posude, posude koje će se vjerovatno polomiti u toku našeg života ili ako se i ne polomi mi ga sigurno ne možemo ponijeti sa sobom kad umremo, pa ipak vodimo toliko brige o ovim posudama. Međutim, posudu svog srca, za koju nam je naređeno da je očistimo sa bogobojaznošću i koja će biti od koristi nakon što odemo sa ovog svijeta, mi smo skoni da zanemarimo. Uz to ‘pobožnost’ ove posude će biti od koristi našoj budućoj generaciji također. Naše buduće generacije će nastaviti da nastoje i da se bore za Allahovo zadovoljstvo. Huzur je rekao hrana se ne kvari u posudi koja je bila očišćena sa bogobojaznošću, zapravo ona ojačava tijelo trajnom snagom, vrata Allahove milosti nastavljaju da se otvaraju i osoba izlazi iz provalije nafse ammara u čvrsto utočište.
Časni Kur’an navodi naredbe o bogobojaznosti i umjerenosti (uzdržljivosti) više nego bilo koje druge naredbe i razlog za ovo je što bogobojaznost ojačava čovjeka u sprečavanju (odvraćanju) zla. Bogobojaznost je amajlija sigurnosti za čovjeka i bogobojazna osoba je spašena od mnogih besmislenih i opasnih sukoba u koje su drugi upleteni. Huzur je rekao radije nego da budemo jednostavno impesionirani rječitošću ovih riječi mudrosti od nas se traži da ispitamo svoja srca i treba da se borimo na način kako nas je Allah učio. Huzur je rekao mi smo tako sretni i trebamo biti krajnje zahvalni Allahu da nas je On ne samo pozvao Njegovom putu nego je u ovo doba omogućio krčenje ovih pteva za nas kroz istinitog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. to jest, Obećanog Mesiju a.s. koji nam je skupa s tim putem ostavio znakove i upute i osvijetlio mrak tog puta. Pozivajući se na raniji isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao: kako da postanemo aktivni u bogobojaznosti, kako da očistimo posudu nafse ammara? Obećani Mesija a.s. je rekao time da budemo blagi. On je rekao da ako neki od njegove braće istovjernika upotrijebi grub ton prema njemu, bilo bi tužno ako on odgovori na isti način. Ono što on treba da uradi je da bude strpljiv i da svresrdno i strastveno moli za tog brata radije nego da ga kritikuje jer je taj brat duhovno bolestan. Čovjek ne može biti istinski vjernik ukoliko njegovo srce nije mehko (blago) i nježno. Odgovoriti na zlo dobrim je znak dobrote i potisnuti ljutnju je djelo krajnje hrabrosti. Huzur je rekao da u zajednici ima ljudi koji satiru svoj egoizam, odgovaraju na zlo dobrim i mole jedan za drugog na namazu; i ovako zaista i treba biti. Međutim, ima drugih koji rade suprotno. Huzur je rekao: kako može biti da vjernik moli za svog brata, oprašta njegove izgovore a da i dalje ima nprijateljstvo ili mržnju?
Huzur je rekao u ovom primjeru stvar koja je privukla njegovu pozornost ranije i također u toku njegove sadašnje posjete bila je da su bile tri vrste Ahmadi muslimana u USA. Oni koji su podkontinentalnog porijekla uključujući i stare i nove Ahmadi, onda su tu Afričko američki Ahmadi muslimani, koji se Allahovom milošću povećavaju po broju i po iskrenosti i neki od kojih su aktivni članovi uprave (Nizam) Džemata. Onda su tu bijeli Amerikanci koji također povećavaju svoju pobožnost iako njihov broj nije velik. Huzur je rekao on nije vidio jedinstva koje treba da na svakom nivou bude viđeno između Pakistanskih Ahmadi i Afričko Američkih Ahmadi. Mi čujemo prigovore s obe strane. Ako se zamislite nad riječima Obećanog Mesije a.s., ne priliči da poslije pridruživanja njegovoj zajednici ljudi pakistanskog porijekla prave razliku protiv Afričko američkih Ahmadi muslimana. Oni treba da poprime ove ponizne načine koje je Obećani Mesija a.s. posvojio i koji su toliko zadovoljili Allaha da je On poslao objavu: ‘On je zadovoljan sa tvojim poniznim načinima’ (Tadhkirah str. 845).
Huzur je rekao pošto su Pakistanski Ahmadi duže u zajednici, njihova je dužnost da se skladno uklope i privežu uza se i privuku one koji su novi i da njeguju bratstvo i da gledaju na uzor ansara (starijih) Medine i iseljenika Meke iz doba ranog islama koji su istinski napravili velike žrtve jedan za drugog. Huzur je rekao ako mi želimo da svijet privučemo nama mi moramo napustimo mržnju i zlobu, i treba da pazimo jedan na drugog. Šta znači biti aktivan u religijskom pohodu? Nema većeg pohoda od toga da cijeli svijet dovdemo pod zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s.. Ako imamo uzajamno neslaganje kako ikada možemo prenostiit poruku islama? Kako naš zadatak može biti blagoslovljen? Huzur je rekao bilo da je neko iz Azije ili iz Amerike, ili je bijeli Ameikanac, ako nije proizveo čistu promjenu u sebi i ne bori se stalno u tom pravcu, onda mi lutamo od našeg stvarnog cilja. Huzur je rekao prije nekoliko dana je bio vrlo zadovoljan da vidi porodicu koja je došla da se sretne sa Hzurom. Huzur je rekao da je vidjevši ih spontano pobudilo osjećaje veličanja Allaha. Ova porodica se sačinjavala od Afričkih Amerikanaca, bijelih Amerikanaca i također su imali snahu Pakistanku. Huzur je rekao da je ovo istinska slika Ahmadijata i islama zato što je Ahmadijat došao da udruži srca. Dolazak Obećanog Mesije a.s. se dogodio zato da učini da čovjek prepozna istinskog Boga i da utemelji ljubav među ljudima. Huzur je rekao ako ovo nije nečije stajališe onda je besmisleno biti pristalica halifata. Na Pakistanskim i Afričkim Ahmadi muslimanima je da uklone ovaj jaz. Svaki od nas treba da ima riječi oprosnog govora Časnog Poslanika s.a.v.s. u vidu u kojem je o naredio da su svi ljudi jednaki i nikakva rasa ili vjera namaju nikakvu superiornost nad drugim i da je jedina prednost zbog bogobojaznosti.
Afričko Američka braća i sestre treba da zapamte da ako oni smatraju da se protiv njih bilo pristrasno čak i onda ne treba da misle da su manji od bilo koga drugog. Ako oni imaju vezu sa Allahom, Časnim Poslanikm, Obećanim Mesijom i halifatom, onda ih nikakva sila na ovoj Zemlji ne može umanjiti i nikakva ovosvjetska sila ne može od njih oduzeti ovaj položaj. Oni treba da svoju manjinu promijene u većinu i postave visoke uzore bogobojaznosti za Pakistance. Prigovaranje ne rješava problem; problem će biti riješen time da se okupimo zajedno. Vršioci dužnosti!, Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. naredio da je pojedinac ‘služen’ samo kad on prvi služi. Ako Ahmadi musliman dolazi vršiocima dužnosti oni treba da ga umire i utješe bez obzira na njegovo obrazovanje i odgoj. Ako su oni zauzeti treba da izaberu drugo vrijeme za tu osobu, a ako ne mogu dati svoje vrijeme onda oni treba da se oslobode od vršenja dužnosti. Huzur je rekao uprkos velikih zauzeća on nađe vemena da služa nedaće ljudi zato da bude uzgajana uzajamna ljubav. Huzur je rekao da su vršioci dužnosti bez propusta njegov zadatak bi bio smanjen na polovicu.
Druga stvar koja Huzura brine u Američkom društvu je razvod braka. Huzur je rekao da obadvije strane su sklone da zavedu jedan drugog, ponekad porodica muškarca tlači ženu. Često su muškarci ti koji su nepošteni, podižući pitanje dopadanja ili nedopadanja poslije sklapanja braka. Ova stvar treba da bude riješena prije sklapanja braka. Kad se brak sklopi onda čudo ređe naređuje da je pojedinac obavezan na to. Ove stvari su velika briga za roditelje, za Džemat i za njega. Što se tiče stvari kojima se daje prednost, Huzur je rekao da znak mjere treba biti vjera. Nije da ne treba da se razmatra skladnost (muškarca i žene), međutim, čak i u skladnosti glavni aspekt treba da bude aspekt vjere. Obraćajući se mladim ženama Huzur je rekao one treba da nastoje i da nadiđu u vjeri tako da niko ne može tvrditi da su slabe vjere i da zbog toga nije moguće nastaviti (brak). Huzur je rekao pravljenje veze sa Allahom također ima svoje vlastite blagoslove. Ovo je značajan prolem svuda širom svijeta ali je pretežan u USA. On je rekao da ne zna čija je greška na početku ali pred kraj često je muškarac i njegova porodica u krivu. Gdje su i djeca prisutna uznemiravanje je izazvano kroz emocionalnu uvredu iako Časni Poslanik daje vrlo specifičnu i jasnu naredbu u ovom pogledu. Ponekad su djeca oduzeta od majke i kad Huzur istraži stvar uvidi da su njemu pisane laži. Huzur je rekao da ljudi mogu njega zavesti ali niko ne može zavesti Allaha. Huzur je rekao da je sve ovo rođeno iz neodstatka bogobojaznosti i da je ovo u povećanju što zabrinjava Huzura. Huzur je rekao da jedan vršilac dužnosti mu je rekao da kaže mladim ženama da je ovo vrsta mladih ljudi koje mi imamo u Džematu ako žele da naprave da to radi. Huzur je rekao: njegova poruka vršiocima dužnosti je da naprave nepristrane odluke. Ova primjedba je također loše mišljenje na Ahmadi mlade ljude kao i na Allaha da On ne može reformisati. Huzur je rekao da je opazio velike promjene kroz molitve i savjet. On je rekao: kako on može reći mladim ženama da tu nema rješenja za ovo, da one treba da podnose ili da prolasi o mladim muškarcima da nisu vrijedni reformacije. Nakon što je opazio iskrenost među mladim muškarcima on ne može vjerovati u komentar koji mu je ovaj vršioc dužnosti dao. Ovi mladi muškarci su puni iskrenosti. Vršioci dužnosti ne treba da prenose ovaj teret Huzuru i mladi muškarci i žene treba da se samo ispituju i ko god je u krivu treba da se popravi i da nastoji i stvara prelijepu zajednicu. Treba da se posveti pažnja nježnosti, dobrim djelima i obožavanju Boga, koji su sve cigle za gradnju bogobojaznosti. Ako svaki Ahmadi razumije ovu stvarnost bit će proizvedene revolucionarne promjene u istinskom smislu riječi. Međutim, neophodno je da se trudimo i da se borimo. Dobra djela treba da stavimo u praksu. Duga je lista predmeta odgoja o kojoj će govoriti u svojim narednim govorima.
Huzur je molio Allaha da osposobi prisutne na đelsi da naprave čiste promjene u sebi i da budu u stanju da ispune cilj na koji se svaki zavjetovao poslije dolaska u bai’at (zavjet odanosti) Obećanog Mesije a.s.. Da Allah osposobi svaku osobu da ovo čini..

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp