U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Malikijjat (odlika da je Gospodar)

Kratki sadržaj

 

Nastavljajući sa predmetom Božijih atributa, kao i u prethodnoj hudbom Huzur je i svoju današnju hudbu bazirao na atributu Malikijjat.

Huzur je rekao da Allahu pripada kraljevstvo nebesa i zemlje i da se cijeli kosmos okreće na Njegovu naredbu, On je Gospodar ovog svijeta i ahireta i mi ustrajavamo na Njegovim naredbama da tražimo Njegovo zadovoljstvo na ovom svijetu kao i na ahiretu. Što se tiče onih koji negiraju postojanje Boga i kao rezultat toga odbijaju ideju života poslije smrti, oni trče kao ludi i napadnuti slijedeći svoje namisli na ovom svijetu. Premda, da su se zamislili, shvatili bi da ima mnogih koji, kao rezultat Božije naknade prolaze kroz patnju u svojim svakodnevnim životima i da se također mogu suočiti sa patnjom na ahiretu.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je Gospodar Sudnjeg dana Onaj ko dijeli svoju naknadu na ovom svijetu, kao kad lopov, nakon što nanovo počini krađu, na koncu bude uhvaćen i zatvoren. Slično, Allah na početku prikriva prekršaje drugih vrsta griješnika koji su upleteni u razne griješne postupke, ali na koncu se njihovi životi preokrenu u bijedne i u svojoj gorčini oni iskuse primjer kazne ahireta. Isto tako dobra djela onih koji su poslušni ne prođu uzalud, zapravo oni donose plod i oni postignu džennetsku nagradu na ovom svijetu. U slučaju griješnika, pored kazne na ahiretu, oni izgube zdravlje i sposobnosti u ovom životu i na sebe navuku bolesti koje ih razore mnogo prije nego što ih smrt zatekne. Ima nekih koji vode računa i shvataju ovo odvraćanje, pokaju se i reformišu. Oni su tako spašeni od kazne ahireta.
Huzur je rekao da ovih dana AIDS stvara pustošenje u svijetu. Kad čovjek potpuno podliježe niskim željama nalik životinjskim, onda kroz Božji atribut Malikijjat bude data kazna na samom ovom svijetu i samo Bog zna šta će biti kazna za ovo poslije smrti.
Čovjek koji je bio stvoren kao najuzvišeniji među cijelim stvaranjem treba da se zamisli o ovim uništavajućim putevima prema kojima ide i da ima na umu da će, dok zbog toga pati na ovoj zemlji, također biti kažnjen poslije smrti. Huzur je rekao da su neki ljudi također tako obuzeti svojim niskim instinktima nalik životinjskim da su potpuno lišeni bilo kakvog osjećaja griže savjesti ili prekora. Svaka razborita osoba treba da vode računa o primjerima u svojoj vlastitoj sferi i uzmu pouku i da to prevedu u nastojanje da traže blizinu Bogu.
Huzur je rekao da su neke bolesti koje prevladavaju u ovim zemljama takve da omladina pogotovo treba da ih izbjegava. One možda započnu kao beznačajni prijestupi koji vode većim i gorim stvarima. Posljedice ovih postupaka donose nečasnost u zajednicu. S ciljem da ovo izbjegnete treba da usadite straho prema Allahu i da shvatite da On spašava od grijeha, da On oprašta i poklanja najuzvišeniju nagradu za dobra djela, zato čovjek treba da se okrene Njemu.
Citirajući dva Kur’anska navoda, dio ajeta 7 iz sure AZ-Zumar (39:7) i ajet 108 iz sure Al-Bakara (2:108) Huzur je objasnio da zaista kraljevstvo nebesa i zemlje pripada Jednom Bogu, Koji nema partnera i jedini On je vrijedan obožavanja; kad čovjek ima Biće koje ima potpunu vlast nebesa i zemlje kao Prijatelja i pomagača onda on nema druge potrebe.
Danas sav haos i nered na ovom svijetu potječe od neshvatanja ove jednstvene tačke. Da je svjet shvatio da apsolutni Malikijjat (Gospodarstvo) pripada jedino Bogu, sav metež na svijetu bi prestao.
Obećani Mesija a.s. je rekao da riječ Maalik (Gospodar) označava da čovjek ustupa sva prava koja ima i jedino Allah ostaje apsolutni Gospodar. On nas ispituje kroz kušnje na ovom svijetu i daje Svoje naklonosti onima koji prođu kroz ove kušnje.
Da dalje ilustruje ovaj predmet Huzur je naveo hadis: ”Allah je htio da ispita tri Israilićana od kojih je jedan bio gubav, drugi slijep i treći ćelav. Tako, On im je poslao meleka u ljudskoj formi koji je došao gubavom čovjeku i rekao: ‘Koju bi stvar najviše želio?’ On je odgovorio: ‘Lijepu boju i lijepu kožu, jer ljudi imaju veliku odvratnost prema meni.’ Melek ga je dotakao i njegova bolest je bila izliječena, i bila mu je data lijepa boja i prelijepa koža. Melek ga je pitao: ‘Koju vrstu imetka najviše voliš?’ On je odogvorio: ‘Kamike .’ Tako je gubavcu bila data steona kamila, i melek mu je rekao: ‘Da te Allah blagoslovi u tome.’
Onda je melek otišao ćelavom čovjeku i rekao: ‘Koju bi ti stvar najviše volio?’ On je rekao: ‘Ja želim doru kosu i želim da budem izliječen od ove bolesti, jer ljudi osjećaju odvratnost prema mani.’ Melek ga je dotakao i njegova bolest je bila izliječena, i data mu je dobra kosa. Melek ga je pitao: ‘Koju vrstu imetka najviše voliš?’ On je odgovorio: ‘Krave.’ Melek mu je dao steonu kravu i rekao: ‘Da te Allah blagoslovi u tome.’ Melek je onda otišao slijepom čovjeku i pitao: ‘Koju stvar najviše voliš?’ On je rekao: ‘Ja bih volio da mi Allah povrati moj vid tako da mogu vidjeti ljude.’ Melek je dotakao njegove oči i Allah mu je vratio vid. Melek ga je pitao: ‘Koju vrstu imetka najviše voliš?’ On je odgovorio: ‘Ovce.’ Melek mu je dao ovcu koja je bila na putu da se ojanji. Poslije toga, sve tri životinje su donijele mlade i umnožile se i okotile toliko mnštvo da je jedan od trojice ljudi imao krdo kamila punu dolinu, jedan je imao krava punu dolinu a treći stado ovaca punu dolinu. Onda je melek, prerušen u oblik i izgled siromašne osobe otišao (bivšem) gubavcu i rekao: ‘Ja sam siromašan čovjek, izgubio sam sva sredstva za život dok sam bio na putu. Zato, niko neće zadovoljiti moju potrebu osim Allah i onda ti. U ime Njega Koji ti je dao tako krasnu boju i prelijepu kožu, i toliko imetka, ja od tebe tražim da mi dadneš kamilu da mogu stići do svog odredišta. ‘ Čovjek je odgovorio: ‘Ja imam svoje obaveze zato ti ne mogu dati.’ Melek je rekao: ‘Ja mislim da ja tebe znam; zar nisi ti bio gubavac prema kome su ljudi imali veliku odbojnost? Zar nisi ti bio siromašan čovjek, i onda ti je Allah dao sav ovaj imetak?’ On je odgovorio: ‘Ovo je sve netačno, ja sam dobio ovaj imetak kroz naslijeđe od svojih predaka.’ Melek je rekao: ‘Ako govoriš laž, neka te onda Allah učini kako što si prije bio.’ Onda je melek prerušen u oblik i izgled ćelavog čovjeka otišao (nekad) ćelavom čovjeku i rekao mu isto što je rekao prvom, i on je također odgovorio isto kao što je prvi. Melek j rekao: ‘Ako govoriš laž, neka te onda Allah povrati kao što si bio prije.’ Melek je onda, prerušen u oblik slijepog čovjeka, otišao slijepom čovjeku i rekao mu: ‘Ja sam siromašan čovjek i putnik, istrošio sam sva sredstva za život dok sam bio na putu. Ja namam nikoga da mi pomogne osim Allah, i poslije Njega, tebe. Ja od tebe tražim u ime Njega koji ti je dao natrag tvoj vid da mi dadneš ovcu, tako da pomoću nje mogu završiti svoje putovanje.’ Čovjek je rekao: ‘Nema sumnje ja sam bio slijep i Allah mi je dao natrag moj vid; ja sam bio siromašan i Allah me učinio bogatim; zato uzmi šta god želiš od mog imetka. Tako mi Allaha ja te neću zaustaviti da tražiš od mene bilo šta što trebaš od mog imetka, koji možeš uzeti u ime Allaha.’ Melek je odgovorio: ‘Zadrži svoj imetak kod sebe. Vi (trojica ljudi) bili ste ispitivani i Allah je zadovoljan s tobom a ljut je sa tvoja dva druga.”’
Huzur je rekao da čovjek uvijek mora voditi računa o Allahovom Malikijjatu. Kad su vjerniku date blagodati on je svjestan da je sve od Allaha i troši to u skladu sa Njegovim naredbama; međutim, nekada ljubav prema novcu postaje zapreka trošenja tog imetka za ispravne svrhe.
Navodeći ajet 72 iz sure Ja sin (36:72) Huzur je rekao da posjedovanje stoke i drugog imetka treba da nas učini zahvalnim i da uvijek vodimo računa da je stvarni Gospodar jedino Allah koji nam je dao privremeno posjedovanje stvari. Naša zahvalnost treba da bude kao zahvalnost ovog slijepog čovjeka. Huzur je rekao da nas je Allah učio lijepu molitvu u ajetu 27 iz sure Ali-Imran (3:27) da tražimo mjeru Njegovog Malikijjata. Huzur je rekao da uvijek treba da nam bude na umu da ako ne slijedimo Allahove naredbe onda On – Koji je Kralj svih kraljeva i u čijem su prisustvu velike svjetske sile ništa – daje pojačanje i pomoć onima u nepovoljnom položaju i slabim, i donosi poniženje i sramotu onima koji su prividno moćni.
Huzur je rekao da Allahovu pomoć jedino možemo postići držeći se Njegovih naredbi. Da Allah omogući muslimanski ummet da shvati i razumije Njegove naredbe tako da izbjegnu maltretiranje od ljudi koje Bog spominje kao ‘one koji su na sebe navukli Njegovo nezadovoljstvo’ i ‘one koji su zalutali.’ Huzur je upozorio da će oni, ako ne priznaju Imama ovog doba i ne okupe se na jednoj ruci, biti kažnjeni. Huzur je rekao da treba da posvetimo pažnju ovoj stvari i treba da ih izvijestimo i savjetujemo. Mi molimo (Boga) da nam On pokloni predodžbu i shvatanje Njegovog Malikijjata i omogući nas da činimo dobra djela tako da postignemo Njegove blagoslove na ovom svijetu i na ahiretu i budemo spašeni od patnje. Vi treba da činite svesrdne dove za muslimaski ummet da razumiju stvarnu volju Gospodara i prepoznaju Imama kojeg je On poslao u skladu sa potrebom vremena, i da onda budu od pomoći u postizanju pobjede islama.
Huzur je savjetovao da molimo (Boga) za svijet uopće kao i za to budu u stanju da priznaju Boga, Koji je Gospodar Sudnjeg dana, tako da budu spašeni kazne.
Zatim je Huzur dao tužne vijesti o smrti gospođe Amatul Hafeez Selam, udovice dr Abdus Selama. Huzur je iskazao poštovanje prema iskrenosti sa kojom je gospođa Selam služila leđnu UK u svojoj nadležnosti kao nacionalni predsjednik skoro 28 godina. Huzur je rekao da je ona bila krajnje blage prirode i vrlo velikodušna u finansiskom davanju. Njena poslušnost i predanost Halifatu je bila velika i ona bi pozdravljala sa najvećom poniznošću. Huzur je u nekoliko riječi rekao iz svog iskustva za ovih nekoliko godina da ju je smatrao, s Božijom milošću, među onim ljudima koji nadahnjuju osjećaj zadovoljstva kad se od njih traži da čine dove. Gospođa Selam iza sebe ostavlja tri kćeri i sina. Hzur je rekao da je ona, mašallah, podigla svoju djecu vrlo dobro i molio je (Boga) da oni budu u stanju da slijede stopama svojih roditelja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp