U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Trošenje na Allahovom putu

Kratki sadržaj

 

U petak 31 marta 2006 godine Halifatul Mesih V ajedeullahu teala binas herelaziz (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu.

Huzur aba je proučio ajet 196 iz sureta Al-Bakarah, koji u prevodu glasi:

I trošite na Allahovom putu, i svojim rukama sebe u propast ne bacajte, i činite

             Dobročinstvo; sigurno Allah voli dobročinitelje.   (2:196)

 

Huzur aba je rekao: To je blagodat Obećanog Mesije a.s. prema Džematu, da svaki član koji mu se pridruži, nastoji da se ističe u finanasiskim žrtvovanjima držeći se svog zavjeta. No Allah nam naređuje da stalno podsjećamo ljude, tako da oni koji postaju nemarni budu podstaknuti i novi članovi, posebno mladi, treba da budu svjesni važnosti finansiskog žrtvovanja i treba da troše s ciljem da se očiste.

Huzur aba je rekao: Naša finansiska godina se završava za par mjeseci. Ja, zato, želim da podsjetim one koji još nisu platili svoje obavezne članarine da izvrše svoje uplate. Drugovi Časnog Poslanika s.a.v.s. su žrtvovali od svega što su imali i ustrajno su nastavili da tako čine. Svaki Ahmadi musliman treba da analizira sebe u pogledu toga koliko finansiskog doprinosa ima mogućnosti da napravi. Ima nekih Musi koji svoju članarinu plaćaju manje nego što je njihov stvarni prihod. Oni izgleda ne razumiju da se članarina daje u ime Allaha. Vasijat ovakvih ljudi je tada štetno povrijeđen i onda oni počnu praviti sve vrste izgovora. Huzur aba je rekao: Važno je i za one koji su Musi i za one koji nisu Musi da, šat god im Allah više pokloni, oni treba da povećaju svoje žrtvovanje, jer Allah njih iskušava na ovaj način.

Huzur aba je rekao: Ja sam već pojasnio da oni koji nisu u stanju da plate svoje članarine u punom iznosu treba da traže odobrenje  da plate u umanjenom iznosu, i da će ovakvim ljudima biti dato odobrenje bez ikakvog daljeg ispitivanja. No svaki Ahmadi traba da obeća svoju članarinu držeći se tačnog prihoda, jer ništa nije skriveno od Allaha. Finansiske žrtve treba da budu date sa zadovoljstvom a ne kao teret. Članarine spuštaju Allahave blagodati na nas i Allah ih uzvraća 700 puta ili još više.

Huzur aba je rekao: Ovo je doba džihada kroz finansiska žrtvovanja; bez toga nikakva literatura ne može biti objavljena u odbranu islamu; niti Časni Kur’an može biti prevden na razne jezike; niti možemo graditi misionarske kuće ili poslati misionare; niti možemo graditi džamije, škole, koledže ili bolnice; niti možemo biti na službi ljudima koji pate. Naš džihad kroz finansiska žrtvovanja će se nastaviti dok poruka islama ne stigne krajnje uglove svijeta i dok potrebe siromašnih ne budu zadovoljene. Danas je islam napadnut sa svih strana i Džemat je bio određen da odbije ove napade kroz razumno razmišljenje i argumente. Mi zato treba da dajemo finansiske žrtve. Hajde da shvatimo svoje odgovornosti i još više se žrtvujemo, inače ćemo ne samo uništiti sebe nego ćemo isto tako biti lišeni toga da služimo islamu. Oni koji su nemarni u svojim članarinama treba da sebe analiziraju. Za novopridošle u Džemat treba isto tako da učinite da shvate važnost finansiskog žrtvovanja.

Huzur aba je govorio dalje o blagoslovima trošenja na Allahovom putu u svjetlu hadisa, i rekao: Ona žrtvovanja koja su napravljena kad ste zdravi i dok se bojite nevolje, privlače Allahove blagoslove. Huzur aba je naveo primjer jednog mladog Ahmadi muslimana u Njemačkoj koji je bio u dugu i uštedio je nešto para za ženidbu. Kad je čuo o programu izgradnje stotinu džamija u svojoj zemlji, on je sav novac koji je uštedio dao za ovaj blagoslovljeni put. Da Allah uvijek blagoslovi Džemat sa ljudima koji čine ovakve žrtve.

Huzur aba je rekao: Musi standard finansiskog žrtvovanja treba da bude viši od ostalih. Svaki Ahmadi musliman treba da uzme učešće u plaćanju članarine. Od novih Ahmadi isto tako treba da tražite da čine finansiske žrtve; ovo će ne samo pomoći da ih obučite nego će oni isto tako biti u stanju da napreduju u takvi (bogobojaznosti). Huzur aba je rekao da oni koji su dužni da plate zekat, treba da ga plate.

Huzur aba je tražio od Džemata da mole za Ahmadi doktore u USA koji su napravili velike žrtve za Tahir institut za srčana oboljenja koji je u izgradnji u Rabvi. Huzur aba je rekao: Sljedeće sedmice ja odlazim u obilazak određenih zemalja. Da Allah dadne da ovaj obilazak bude uspješan i da nas čuva pod Svojom zaštitom. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp