U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Davanje potpune mjere, održavanje povjerenja i ispunjavanje obećanja

Kratki sadržaj

 

Citirajući ajete 182 i 184 iz sureta Al Šu’ara (26:182-184) Huzur ajedullahu teala benasrehilaziz (a.b.a.) je svoju hudbu održao na temu davanja pune mjere, čuvanje amaneta i ispunjavanja obećanja.

Huzur a.b.a. je rekao da Časni Kur’an iznosi ove posebne naredbe i svaki put je u njima spomenut narod Hazret Šuaiba a.s.. Huzur a.b.a. je rekao da varanje u ne pridržavanju gornjih naredbi je ravno krađi. Huzur a.b.a. je rekao da u poslu i trgovini, ljudi smatraju da je mala prevara tu i mala podvala tamo dio poslovanja; međutim, to je veliki grijeh i to stvara mnogo nereda i nesklada u društvenoj strukturi. Onaj ko nezakonito iskorištava druge i daje ‘manju mjeru’ u poslovnim odnosima razvija svojstvenu naklonost prema smutnji. Ovo za uzvrat, kad je praćeno visokom skalom, postaje povod uništenja naroda. Huzur a.b.a. je rekao da Časni Kur’an ne spominje tek priče davnina; tu su moralne pouke koje treba da naučimo iz ovih historiskih opisa- za narod da slijedi s ciljem da izbjegne Božiju ljutnju.

Huzur a.b.a. je spomenuo varljivu i sramnu politiku i djelokrug moćnih naroda svijeta koji su upotrebljeni da siromašne narode liše prirodnih sredstava/imetka i takođe da ih drže zapletene u razrađenoj mreži podjarmljenosti. Huzur a.b.a. je rekao da sve to potiče od ne davanja pune mjere.

Navodeći dio ajeta 68 iz sureta Al A’raf (7:86) Huzur a.b.a. je rekao da ova poruka treba da bude prenesena do svakog naroda, svakom vođi svijeta koji god su upleteni u prevaru, kao upozorenje u tome da treba da paze i da nauče pouku iz svih uništenja koje se događaju na svijetu; Huzur a.b.a. je rekao da je jedan grijeh, koji je uzrok svih ovih zala u svijetu, ne davanje pune mjere.

Svaki Ahmadi treba da provede ovu poruku u sferama svog života. Ova poruka treba da bude prenesena muslimanskim zemljama koje su posebno varljive u ovom pogledu. Huzur a.b.a. je rekao da su kršćanski narodi vrlo pošteni u svom poslovanju bar na nivou manjih poslova; međutim muslimanskim zemljama posebno nedostaje ovoga.

Tužno je da su danas ova upozorenja Časnog Kur’ana o ovim stvarima najviše primjenjiva na one koji vjeurju u njega i to je razlog zašto muslimani ne napreduju. Mi treba da pripovijedamo događaju naroda iz prošlosti kako je spomenuto u Časnom Kur’anu i da shvatimo da, ukoliko ne postupamo po Kur’anskim naredbama, nećemo napredovati; drugima možda bude progledano kroz prste ali muslimanima neće biti.

Huzur a.b.a. je dalje nastavio da objašnjava ovaj predmet sa nekoliko primjera iz hadisa i objasnio najuzvišeniji i savršen model Časnog Poslanika s.a.v.s. u njegovom poslovanju sa svakim. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je najbolji među ljudima onaj ko plati natrag zajam na najbolji način i rekao je da ako neko čuva neki amanet s vama, vratite njegov amanet i nemojte čak biti nevjerni prema onome ko je bio nejeran prema vama. Huzur a.b.a. je takođe rekao da onaj ko nema obzira prema amanetima njegovo vjerovanje nije vjerovanje i onaj ko ne održi obećanje nema vjere.

Huzur a.b.a. je rekao ‘amanet’ ne povlači za sobom predmet ili gotovinu koju neko drži kod drugog radi čuvanja, zapravo to sačinjava svaki zadatak koji čovjek poduzima; bilo da ne obavlja dati zadatak zbog tromosti ili da je poslovna osoba varljiva – kao trgovci u pdkontinentu što dodaju neke dodatke da uvećaju svoj proizvod – sve ovo obuhvata nevjeru; nedostatk povjerenja.

Huzur a.b.a. je rekao da je standard poštenog poslovanja ashaba Časnog Poslanika s.a.v.s. su bio takav da su oni nekada insistirali na traženju manje od onoga što je kupac bio spreman da dadne.

Druga nepravednost koju je Huzur a.b.a. spomenuo bilo je da kad ljudi uzmu zajam i prave izgovore u vrijeme kad treba da ga vrate; najgore je kad neko pozajmi novac bez namjere da ga vrati. Časni Poslnaik s.a.v.s. je rekao da Allah pravi aranžmane za onog ko pozajmljuje novac sa namjerom da plati natrag, a da će Allah uništiti onog ko čini suprotno.

Huzur a.b.a. je rekao da kad Ahmadi pozajmljuje novac to treba da bude s najboljom namjerom i da je Ahmadi taj ko treba da potpuno ukloni svijet nereda i nesklada, i zato Ahmadi treba da provode svoje poslovne odnose sa krajnjom pravičnošću.

Čitajući isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur a.b.a. je dalje objasnio da su ovo učenja za nas koji tvrdimo da širimo istinsku poruku islama svijetu; ako su naši postupci suprotni ovome onda treba da razmislimo o tome da kršenjem svog obećanja mi takođe dolazimo u kategoriju onih koji stvaraju nered. Huzur a.b.a. je rekao da je tužno da neki ljudi uopšte ne vode računa o ovim stvarima.

U zaključku je Huzur a.b.a. istakao da prije blagoslova MTA, Božije naredbe, učenja Časnog Poslanika s.a.v.s. i poruka Obećanog Mesije a.s. preko i u riječima Halifatul Mesiha vremena ne bi stigli do svih zajednica. Samo mali broj bi primio njegov glavni sadržaj i to takođe poslije nekoliko dana. Međutim sada je ova poruka prenesena ‘uživo’ stotinama hiljada što takođe uključuje ljude izvan Zajednice i ovo uveliko podiže našu odgovornost. Huzur a.b.a. je naglasio da svaki od nas predstavlja Zajednicu i zato treba da bude krajnje pažljiv i iskren u svojim poslovanjima sa svima tako da ne izazove bilo kakavu ozloglašenost Zajednici.

Svaki Ahmadi treba da se drži ‘davanja pune mjere’, poštenog poslovanja i plaćanja natrag zajmova pošteno i jednako slijedeći blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. i očekivanja Obećanog Mesije a.s. – ovo, Huzur a.b.a. je rekao, je nijemo prenošenje poruke islama.

Huzur a.b.a. je molio da Allah omogući svakoga da postupa po ovom i da sva naša poslovanja držimo pošteno.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp