U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pozajmljivanje i otplata novca

Kratki sadržaj

 

svojoj hudbi koju je održao u petak, 13. augusta 2004. godine Hazreti Halifa-tul Mesih V a.b.a. je dao upute Džematu, u svjetlu Časnog Kur’ana i hadisa, o stvarima koje se odnose na dug i zajam.

Huzur je proučio 283 ajet iz sureta Al-Baqara:

‘O vi koji vjerujete! Kad jedan od drugog pozajmljujete na određeni period, onda to zapišite. I neka onaj ko zapisuje zapiše vjeodostojno u vašem prisustvu; i ni jedan koji piše ne treba da odbije da to zapiše, jer Allah ga je naučio, zato neka zapiše i neka onaj koji se izlaže obavezi diktira, i neka se boji Allaha, svog Gospodara, i neka ništa ne umanjuje odatle. No ako osoba koja se izlaže obavezi bude slabog razumijevanja ili bude nesposobna ili nije u stanju da lično diktira, onda neka neko ko će štititi njegov interes diktira pravedno. I pozovite dva svjedoka između vaših ljudi; a ako nemate dva muškarca na raspolaganju onda pozovite jednog muškarca i dvije žene, od onih koje vi potvrdite kao svjedoke, tako da ako bilo koja od njih zaboravi, onda jedna može podsjetiti drugu. A svjedoci ne treba da odbiju kad budu pozvani. I nemojte biti neradi da to zapišete bilo to nešto malo ili veliko, skupa sa zakazanim rokom vraćanja. Ovo je veća mogućnost da vas sačuva od sumnje; zato to zapišite osim ako je to gotova nagodba (poravnanje) koju pravite između sebe na licu mjesta u kom slučaju za vas neće biti grijeh ako to ne zapišete. I imajte svjedoke kad jedan drugom prodajete, i neka nikakva šteta ne bude učinjena onome ko zapisuje (pisaru) ili svjedoku. A ako to učinite, onda će to sigurno biti neposlušnost s vaše strane. I bojte se Allaha. A Allah vas uči i Allah posve dobro zna sve stvari.’
Huzur je rekao: ‘Važan aspekt socijalnog i kulturnog života je finansiska transakcija između ljudi, i kad se radi o davanju i uzimanju zajma, to može postati uzrok brojnih socijalnih problema. Allah nas je naučio kako da čuvamo svoju zajednicu od razmirica (zavada) i nemilih (nečasnih) stvari. Allah je učio one koji daju zajmove kako da ih zahtijevaju natrag, i On je učio one koji se izlažu dugu da oni treba da to vrate natrag na najbolji način.’
Huzur je rekao: ‘Uzajamni odnosi počinju da se zagorčavaju samo kad se zanemare Kur’anske naredbe. Allah nam je dao upute da zapišemo trajanje i druge detalje zajma, bio on mali ili veliki. Ovo pisanje treba da bude diktirano od onoga ko je odgovoran za plaćanje novca natrag, i on treba da se boji Allaha. Upozorenje da se boji Allaha je dato onom ko daje zajam, onom ko uzima zajam, pisaru i svjedocima. Ahmadi muslimani moraju napustiti običaje društva i ponašati se prema Allahovim naredbama u svojim finansiskim poslovanjima. ‘
Huzur je rekao: ‘I onaj ko daje zajam i onaj ko ga uzima su bili oslovljeni- na oboje se ovo odnosi. Onome ko daje zajam naređeno je da bude takav da da olakšice u svom zahtjevu, i ako je, u pogledu okolnosti drugog, u stanju da dug u cjelosti oprosti mnogo je bolje za njega da tako učini. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da, ako osoba želi da njegove molitve budu primljene i da njegove nedaće budu uklonjene, on treba da dadne olakšicu svom dužniku u novčanoj krizi. Onome ko uzima zajam isto tako je data uputa da ne uzima zajam ukoliko nema veliku potrebuza tim, i da na najbolji način plati dug natrag u zakazanom roku, ako je moguće, da plati natrag malo više nego što je početna suma. Pravljenje izgovora i odbijanje plaćanja duga natrag je grijeh. Časni Poslanik s.a.v.s. ne bi klanjao dženazu dužniku. Dug je jedna od kušnji ovog svijeta i ipak je bolje biti spašen od toga.’

Huzur moli Alaha da oslobodi svakog Ahmadi od nevolja duga, i da nas omogući da koračamo putem Njegove želje. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp