In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Hazreti Ebu Bekr r.a. II U rečima Obećanog Mesije a.s.

Kratki sadržaj

Posli proučenog šehadeta, euze i sure al Fatihe Hz. Mirza Masrur Ahmad Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi da čita citate Obećanog Mesije (as) u vezi hazreti Ebu Bekra (ra).

Hazreti Ebu Bekr (ra) – Vrhunac istinitosti i pobožnosti

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (a.s.) koji je rekao da su hazreti Ebu Bekr (r.a.) i hazreti Omer (r.a.) bili vođe karavana koji su dostizali velike visine radi Allaha i pozivali ljude nadaleko i naširoko u islam. Vreme  hilafeta njih dvojice je doživelo velike pobede i uspehe.

Obojica su se suočili sa neslogom i pretnjama, međutim, zahvaljujući istinitosti hazreti Ebu Bekra (r.a.) Allah je pomogao islamu u takvim turbulentnim vremenima. Allah koji je pomogao Časnom Poslaniku (s.a.v.s.) pomogao je i hazreti Ebu Bekru (r.a.). Osobine hazreti Ebu Bekra (r.a.) blistaju kao zvezda. Oni koji poriču veličinu hazreti Ebu Bekra (r.a.) su lažovi.

Obećani Mesija (a.s.) je rekao da je ličnost hazreti Ebu Bekra (r.a.) skup straha prema Allahu, ljubavi i potpune odanosti Allahu. Bio je na vrhuncu istinitosti i pobožnosti. Žrtvovao je sve što je imao, ne osvrćući  se na to da ostavi veliko bogatstvo svom potomstvu. On je od sveta uzeo samo onoliko koliko je bilo potrebno, a ostalo je posvetio Časnom Poslaniku (s.a.v.s.) i njegovoj veri.

Čovek utopljen u ljubav i predanost

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da se hazreti Ebu Bekr (ra) molio sa velikim žarom i da je bio u potpunosti posvećen predanosti Allahu dž.š. Prepustio bi se dovama dok bi klanjao i plakao bi dok bi učio Časni Kur’an. Njegova priroda je bila najbliža prirodi Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog toga je bio prvi u prihvatanju islama.U stvari, posedovao je razne kvalitete slične onima koje poseduju drugi poslanici. Ne nalazimo sa sigurnošću direktno spominjanje nijednog ashaba u Časnom Kur’anu, osim hazreti Ebu Bekra (r.a.).

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (a.s.) da je hazreti Ebu Bekr (a.s.) bio tako blisko vezan za Časnog Poslanika (s.a.v.s.) i da ga je tako blisko oponašao da ih nikakvi mačevi nisu mogli razdvojiti. Istina, lojalnost, strpljivost i pobožnost bili su usađeni u njegovo biće. Čak i kada bi ceo svet postao otpadnik, on ne bi mario za njih niti bi se pokolebao, radije bi nastavio da korača napred. Zbog toga Allah posle poslanika spominje istinite, kao što kaže u Časnom Kur’anu:

„…oni kojima je Allah dao svoje blagoslove, među poslanicima, istinoljubivim, šehidima i bogobojaznim. A oni su najbolji drugovi.’ (4:70)