Coronavirus pandemie – La Pandémie du Coronavirus

Wat zijn de huidige maatregelen?

Corona Virus – Update Medisfeer be

Coronavirus NL                    Coronavirus FR

Maatregelen voor Moskeeen

“Coronavirus pandemie dwingt mensheid om beperkingen van menselijk streven te overwegen”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad

We beleven moeilijke en inderdaad angstige tijden. Covid-19 heeft zich met een alarmerende snelheid over de hele wereld verspreid en heeft een enorme impact op de wereldeconomie gehad. Ziekte en sterftecijfers zijn op een schijnbaar niet te stoppen manier gestegen. Nooit eerder waren we getuige van dergelijke beperkingen op onze fundamentele vrijheden. En daar blijft de mens achter met zijn angsten en zwakheden waarop zijn oorsprong is gebouwd, zoals vermeld in de Heilige Koran: “De mensheid is zwak geschapen”. (4:29)

Lijden is zinvol en daar zit zeker enige troost in

Deze situatie van lijden is niet zonder objectief, het is vanuit de goddelijke wijsheid zoals vermeld in de Heilige Koran:

‘En we zullen je beproeven met iets van angst en honger en verlies van rijkdom en levens en vruchten; maar geef blijde tijdingen aan degenen die geduldig volharden. Wie, wanneer een ongeluk hen overvalt, zegt: ‘Voorwaar, tot Allah behoren we toe en tot Hem zullen we terugkeren. Het zijn zijop wie zegeningen van hun Heer en ook barmhartigheid neerdalen, en het zijn zij die terecht worden geleid. ‘ (2: 156-158)

Deze pandemie is slechts een tijdelijke beproeving van al deze zaken, hoe goed we als mens zijn is afhankelijk van hoe we omgaan met lijden in ons leven? Blijven we geduldig en tonen we medeleven, zelfs als we leed ervaren? Wanneer we het leed van anderen zien, negeren we het, of hebben we de kracht om het onder ogen te zien en doen we er alles aan om hen te helpen.

Mededogen vormt de kern van de Islamitische leer. Het is deze overtuiging die de leden van de Ahmadiyya moslimgemeenschap ertoe aanzetten om te helpen in deze tijd van nood. Zoals Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (zegeningen van God zij met hem), hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Muslim Association heeft aangegeven: “… het is de religieuze plicht van elke moslim om in de behoeften van de mensheid te voorzien en om elke persoon te behandelen, ongeacht zijn kaste, geloofsbelijdenis of kleur, met bevalligheid, liefde en genegenheid. ”

Het feit is dat zonder beproeving, moraliteit enkel theorie is en geen praktijk. Lijden speelt een onmisbare rol in onze spirituele, morele en fysieke evolutie. Dergelijke situaties herinneren ons eraan ons te keren naar God. Zoals Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) schreef: “wanneer het vuur van een epidemie sterk oplaait, gaan alle naties van de wereld op natuurlijke wijze in gebed, in berouw, op zoek naar vergeving en liefdadigheid. Er zet zich een natuurlijke beweging in gang om zich tot God te wenden, wat aantoont dat het een natuurlijk fenomeen is dat het menselijke geweten zich in tijden van calamiteiten tot de Almachtige God wendt. ”

Corona, geeft het de einde van een tijdperk aan?

Hoewel het coronavirus nog steeds grote schade aanricht in de wereld en niemand weet wanneer het zal eindigen en wat het dodental zal zijn, toch is het sterftecijfer nog steeds veel lager dan enkele van de meest verwoestende pandemieën in de menselijke geschiedenis. Tijdens de builenpest van 1346-1353 werd geschat dat 100 miljoen van de 500 miljoen mensen daardoor stierven. Dan was er de Spaanse griep van 1918 tot 1920 die 500 miljoen mensen over de hele wereld besmette, of ongeveer 27% van de wereldbevolking in die tijd, en het dodental werd geschat op mogelijk 100 miljoen.

Toen zou het zeker veel angstiger geweest zijn dan vandaag leven met het Coronavirus. Niet dat iemand het gevaar en de kracht van virussen mag onderschatten.

De motivatie om dit te schrijven

Wij als Ahmadimoslims dragen de verantwoordelijkheid om vooruit te gaan voor het doel waarvoor God Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Beloofde Messias (vrede zij met hem) heeft gezonden. Ahmadimoslims geloven dat de Beloofde Messias (in sommige teksten ook wel de Mahdi genoemd) van de laatste dagen is gekomen en richtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap op in 1889, welke hijuitlegde in zijn eigen woorden:

‘De taak waarvoor God mij heeft aangesteld, is om de malaise te verwijderen die de relatie tussen God en Zijn schepselen schaadt, en de relatie van liefde en oprechtheid tussen hen moet herstellen. Bovenal is het mijn taak om opnieuw in de harten van de mensen de eeuwige plant van de zuivere en stralende Eenheid van God te herstellen. “

 

 

« La Pandémie duCoronavirus forçant les gens à considérer les limites de l’effort humain»

Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Nous traversons une période difficile, voire effrayante. Le Covid-19 s’est propagé à travers le monde entier à une vitesse alarmante et a eu un impact énorme sur l’économie mondiale. Les taux de maladie et de mortalité ont augmenté de façon apparemment impensable. Jamais auparavant avons-nous été témoins de telles restrictions de nos libertés fondamentales. Et l’homme est laissé là, face à ses anxiétés et à sa faiblesse sur lesquelles son origine a été bâtie, comme indiqué dans le Saint Coran: «L’humanité a été créée faible», (4:29)

La souffrance est signifiante et il y a sûrement du réconfort dans cela

Cette situation de souffrance n’est pas sans objectif, elle en résulte de la sagesse divine comme indiqué dans le Saint Coran:

«Et Nous vous éprouverons avec quelque chose d’effroi et de faim et de perte de richesse et de vies et de fruits; mais annoncez de bonnes nouvelles à ceux qui persévèrent patiemment. Ceux, qui, quand un malheur les rattrapera, diront: «Certainement à Allah nous appartenons et à Lui nous retournerons. Ce sont ceux sur qui descendent les bénédictions de leur Seigneur et aussi la miséricorde, et ce sont ceux qui sont correctement guidés. », (2: 156-158)

Cette pandémie n’est qu’uneépreuve temporaire de tous ces thèmes, notre bonté en tant que personnes ne dépend que de la façon dont nous vivons la souffrance dans nos vies? Lorsque les évènements ne vont pas dans notre sens, restons-nous patients et faisons-nous preuve de compassion même lorsque nous souffrons? Lorsque nous voyons la souffrance des autres, l’ignorons-nous ou avons-nous la force de l’affronter et de faire tout notre possible pour les aider.

La compassion est au cœur des enseignements Islamiques. C’est cette croyance qui pousse les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya à aider en cette période de nécessité. Comme Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (bénédictions soient sur lui), Chef de l’Association musulmane mondiale Ahmadiyya, a ordonné: «… c’est le devoir religieux de chaque musulman de répondre aux besoins de l’humanité et de traiter chaque personne, quelle que soit sa caste, couleur, avec grâce, amour et affection”

Le fait est que, sans affliction, la morale sera toute théorie et aucune pratique. La souffrance joue un rôle indispensable dans notre évolution spirituelle, morale et physique. Des situations comme celle-ci nous rappellent de nous dirigervers Dieu. Comme l’écrivit Hazrat Mirza Ghulam Ahmad le Messie Promis (que la paix soit sur lui), «lorsque le feu d’une épidémie éclate fortement, toutes les nations du monde s’engagent naturellement dans la prière, le repentir, la recherche du pardon et des dons de charité. Un mouvement naturel se produit et nous entraine à nous tourner vers Dieu, démontrant que c’est un phénomène naturel pour la conscience humaine de se tourner vers Dieu Tout-Puissant en période de calamités»

Corona, cela indique-t-il la fin des temps?

Même si le Coronavirus fait toujours des ravages dans le monde et que personne ne sait quand il prendra fin et quel sera le nombre de morts, le taux de mortalité est encore bien inférieur à celui de la pandémie la plus dévastatrice de l’histoire de l’humanité. Durant la peste bubonique de 1346-1353, il a été estimé que 100 millions de personnes sur 500 millions en sont mortes. Ensuite, il y a eu la grippe espagnole de 1918 à 1920 qui a infecté 500 millions de personnes dans le monde, soit environ 27% de la population mondiale à cette époque, et le nombre de morts aurait été estimé à 100 millions.

Certes, vivre à ce moment-là serait beaucoup plus effrayant que de vivre aujourd’hui avec le coronavirus. Non pas que quiconque devrait sous-estimer le danger et la puissance des virus.

La raison pour écrire ceci

En tant que musulmans Ahmadis, nous avons la responsabilité d’avancer vers l’objectif pour lequel Dieu a envoyé Hazrat Mirza Ghulam Ahmad le Messie Promis (que la paix soit sur lui). Les musulmans Ahmadis croient que le Messie Promis (également appelé Mahdi dans certains textes) de ces derniers jours est arrivé et a créé la communauté musulmane Ahmadiyya en 1889, et a expliqué dans ses propres mots:

«La tâche pour laquelle Dieu m’a désigné est de devoir éliminer le malaise qui afflige la relation entre Dieu et ses créatures et de rétablir la relation d’amour et de sincérité entre eux. Par-dessus tout, ma tâche consiste à rétablir dans le cœur des hommes la plante éternelle de l’unité pure et brillante de Dieu.