Humanity First – Donacija ogrijeva domu za stara i iznemogla lica Goražde – Vijesti TV Goražde

Donacija ogrijeva domu za stara i iznemogla lica Goražde