U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osoniba

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Danas ću da nastavim da govorim o ashabima koji su učestvovali na Bedru. Ime prvog ashaba kojeg ću da spomenem je Hazreti Muzaher bin Rafi’. Ime njegovog oca je bilo Rafi’ bin ‘Adi. Hazreti Muzahir (ra) je pripadao Benu Harisa bin Haris ogranak Aus plemena koje je Ensarijsko. Hazreti Muzaher (ra) je učestvovao u bitci na Uhudu, i u svim ostalim bitkama uz Časnog Poslanika (savs). Preminuo je u toku Hilafeta od Hazreti Omera (ra). Hazreti Muzahera bin Rafija’ Harsi su ubili Jevreji bez ikakvih provokacija sa njegove strane, kao rezultat ovog kukavičkog djela, Hazreti Omer (ra) je istjerao Jevreje iz Hajbera. Ovaj incident se dogodio u 20 godini poslije hidžre.

Slijedeći ashab je Hazreti Malik bin Kudama. Pripadao je porodici Benu Ghanam Ensarijskom plemenu Aus. Učestvovao je u bitci na Bedru zajedno sa svojom braćom Hz. Munzerom bin Kudama i Hz. Malik. Također je učestvovao u bitci na Uhudu.

Hazreti Hurejm bin Fatik je slijedeći ashab. Pripadao je Benu Asad plemeneu. Učestvovao je u bitci na Bedru zajedno sa svojim bratom Hazreti Sabrah bin Fatik. Prema jednom hadisu Hz. Huraim je bio prisutan na Hudejbiji. On je sa svojim sinom se poslije odselio u Kufu a prema drugom hadisu obadvoica su se naselili u grad Rakka, koji je vrlo poznat grad lociran sjeverno od Eufrat rijeke. Obadvoica su preminuli tu u toku vladavine Hz. Amira Muavije. Hz. Hurejm bin Fatik prenosi događaj o njegovom prelasku na Islam na slijedeći način:

“ Otišao sam u potragu za mojim kamilama i dok sam pratio njihove tragove, spustila se noć. Konačno sam ih našao u Abrak-ul-Dha’f koje je vrlo poznato mjesto za napajanje kod Benu Asad bin Hazima, koje se nalazi na putu između Medine i Basre. Našao sam ih tu i svezao sam ih, i sjeo sam da se odmorim, naslonio sam se na nogu od jedne kamile (on je tu zastao da prenoći).” On dalje govori:

“Ovo se desilo na početku kada se Časni Poslanik (savs) preselio u Medinu. Ja sam rekao glasno da tražim zaštitu od poglavice ove doline. (Ovo je bila njihova tradicija u to vrijeme). Hazreti Hurejn govori da u toku vremena neznanja (tj. vrijeme prije Islama) ovo su ljudi govorili.

Odjednom me je osoba zvala dok sam izgovarao ove riječi i rekao sljedeće: „Neka ti se Bog smiluje. Trebate tražiti zaštitu od Allaha, Koji je poslao ono što je nezakonito i zakonito. Potvrdi  Božje Jedinstvo i nećš imati briga u vezi Džinna. Sjećanje na Svemogućeg Allaha pružit će ti zaštitu od Džinova u okolnim zemljama i planinama na mnogo milja. Njihove spletke postat će neuspješne i ništa neće ostati osim pravedne osobe i dobrih djela. “Hazrat Hurejm (ra) kaže:” Odgovorio sam: “O onaj koji je ovo rekao! Smatraš li to istinom ili me upućuješ na krivi put? “Odgovorio je:„ On je Allahov Poslanik! On je dobroćudna osoba koja je dovela Jasin i Hamim i druge detaljne sure koje sve objašnjavaju. Jasno je rekao šta je zabranjeno, a šta dozvoljeno. On nam zapovijeda da klanjamo i postimo. On sprječava ljude da čine zla djela, zla koja su radili  ljudima prije nas. “To je bio odgovor koji je dobio i tako je saznao za poruku Allahovog Jedinstva. Hazreti Hurejm (ra) kaže da je odgovorio: „Neka se Allah smiluje  na tebe! Ko si ti? “Odgovorio je:” Ja sam Malik bin Maalik. Allahov Poslanik, s.a.v.s., poslao mene  da pazim na Džinove ljudi u Nađadu (tj. Poglavice naroda Nađada). “” (Ovo je razgovor koji se vodio između njih) Hazreti Hurejm (ra) je odgovorio: „Da ima neko ko bi se brinuo za moje kamile, onda bih sigurno posjetio Poslanika i prihvatio ga. Malik bin Maalik je odgovorio: “Ja ću preuzeti odgovornost da pazim na tvoje kamile i pobrinut ću se da sigurno dođu do tvoje porodice.” Hazreti Hurejm (ra) kaže “Pripremio sam jednu od svojih deva i otišao sa njom do Medine, a ostatak sam mu povjerio. . Došao sam u vrijeme Džume, i svi su obavljali namaze, tako da sam zaključio da je bolje da sčekam pa onda da idem unutra nakon što završe. Odmarao sam svoju kamilu, jer sam i ja bio umoran. Abu Dhar je izašao napolje i obavijestio me da me je Poslanik s.a.v.s., pozvao da uđem unutra. I tako, ušao sam unutra. Kad me Allahov Poslanik, s.a.v.s., ugledao, rekao je: ‘Šta se dogodilo sa starcem koji je rekao da će sigurno da  dostavi tvoje deve tvojoj kući? On je zasigurno ih isporučio tvojoj porodici. ” Tako je Allah Svemogući pokazao viziju Časnom Poslaniku (s.a.v.s.) i obavijestio ga o cijelom incidentu. Hazreti Hurejm (r.a.) kaže: „Kad sam ovo čuo, rekao sam:“ Neka se Allah smiluje na  njega. “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:„ Da, neka se Allah smiluje na njega. “ Hazreti Khuraim (ra) ) kaže: „Odgovorio sam na to rekavši:„ Svjedočim da nema niko vrijedan obožavanja osim Allaha “i na ovaj lijep način prihvatio Islam i sam je prenio ovaj  hadis.

Hazreti Hurejm bin Fatik (ra) je bio vrlo elegantan i vrlo posebne naravi. Uvjek je bio lijepo obučen i sređen. Prije prelaska na Islam, on je odjevao predugačku odjeću i imao je dugu kosu. Postoji hadis zabilježen u Mustadrak Al-Hakim. Hazreti Hurejm bin Fatik (ra) prenosi da je jednom Časni Poslanik (savs) došao i rekao:” O Hurejm! Bio bi odlična osoba da ne posjeduješ dvije stvari.” Na ovo on je rekao:” Neka su moji roditelji žrtvovani za tebe. Koje su to dvije stvari o Allahov Poslaniče (savs)?” Časni Poslanik (savs) je rekoa:” Tvoja duga kosa i to što dozvoljavaš da se tvoja odjeća vuče za tobom.”

Onda je Hazreti Hurejm (ra) otišao i ošišao svoju kosu i podkratio svoju odjeću. Oni muškarci koji misle da je uredu da imaju dugu kosu, bez razloga – osoba treba da nosi kosu kako je to Časni Poslanik (savs) rekao da kosa može da bude do ušiju duga a ne kao kod žena. Hazreti Hurejm (ra) je također učestvovao u bitci u Siriji u vrijeme Hilafeta Hazreti Omera (ra.)

Hazreti Kais bin Abu Hazim i Hazreti Aamir Sha’bi prenose da je Marvan bin Hakam pitao Hazrati Aiman bin Hurejm: “Zašto nam se ne pridružiš u borbi?” On je odgovorio:” Moj otac i moj amidža su me strogo upozorili da se ne borim protiv nikoga ko izjavi da nema Boga osim Allaha. “Ako pogledamo postupke muslimana u današnje vrijeme, vidjet ćemo koliko su se udaljili od pravih islamskih učenja.

Slijedeći ashab kojeg ću spomenuti je Hazrati Ma’mar  bin Haris (ra). Hazrat Ma’mar  bin Haris je  pripadao plemenu Banu Đumu’ah koje je Kurejšinsko pleme. Hazrati Ma’mar (ra) je imao dva brata – Hatiba i Hattaba. Sva trojica prihvatili su Islam prije nego što se Časni Poslanik preselio u Dar-e-Arkam, i tako su bili “među prvim vjernicima”. Časni Poslanik (savs) je uspostavio vezu bratstva između hazreti Ma’mar (ra) i Hazreti Mu’adh bin Afraa. Hazrat Ma’mar (ra) bin Haris je učestvovao u bitkama na Badru, Uhudu, Hendeku i u svim drugim bitkama, zajedno sa Časnim Poslanikom (savs). Hazrat Ma’mar  bin Haris je  preminuo  u 23 godini poslije Hidžre u toku halifata hazreti Omera (ra).

Slijedeći ashab je Zuhair  bin Raafi’ (ra). Bio je brat ranije spomenutog ashaba Hazreti Muzahira (ra). Hazrat Zuhair (ra) pripadao je ogranku Benu Harisa bin Haris iz plemena Aus, koje je Ensarijsko pleme. Hazrati Zuhair (ra) bio je prisutan za vrijeme drugog Bai’ata na Akabi i učestvovao je u svim bitkama, zajedno sa Časnim Poslanikom (savs), uključujući bitku na Badru i Uhudu.

Slijedeći ashab kojeg ću spomenuti je hazreti Amr bin Ijaas (ra). Hazrat Amr je bio iz Jemena, a bio je konfederator Banu Lauzan Ensarijskog plemena. Hazreti Amr je učestvovao u bitkama na Badru i Uhudu zajedno sa Časnim Poslanikom (savs). Hazrat Amr (ra) bio je bratod  hazreti Rabija bin Ijaasa i hazreti Varkah bin Ijaasa (ra). Sva trojica braće imala su priliku učestvovati u bitci na Badru.

Sljedeći ashab je hazreti Mudliđ (ra) bin Amr. Ime Hazreti Mudliđ  bin Amr također je zabilježeno kao Midlaađ. Pripadao je ogranku Banu Hađar plemenu Banu Sulaim i bili su konfederati plemena Banu Kabir bin Ghanam bin Dudaan. Hazrat Mudliđ (ra) učestvovao je u bitci na Badru zajedno sa dvojicom svoje braće, hazreti Sakafom  bin Amr i hazreti Malik  bin Amr. Hazreti Mudliđ bin Amr je učestvovao u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (savs), uključujući i bitke na Badru i Uhudu. Preminuo je u 50 godini poslije Hidžre za vrijeme vladavine hazreti Amir Mu’avijje.

Slijedeći ashab kojeg ću spomenuti je hazreti Abdullah bin Suhail. Hazrat Abdullah bio je poznat i po imenu Abu Suhail i pripadao je Kurejšinskom plemenu Banu Aamir bin Loi. Ibn-i-Ishak je u svojoj knjizi o islamskoj historiji spomenuo hazreti Abdullaha bin Suhaila u vezi sa drugom migracijom u Abesiniju. Kada se hazrat Abdullah bin Suhail vratio iz Abesinije, njegov otac ga je pritvorio i prisilio da napusti vjeru. Hazreti Abdullah bin Suhail izrazio je namjeru da napusti islam. Ocu je izjavio da će napustiti Islam i nakon toga je otputovao sa idolopoklonicima u bitku na Badru. Kada se muslimanska vojska susrela s vojskom idolopoklonika Meke i obje su se vojske okrenule jedna protiv druge, hazreti Abdullah bin Suhail se vratio Muslimanima i otišao je kod Časnog Poslanika (s.a.v.s.) prije početka bitke. Na ovaj način je hazreti Abdullah učestvovao u bitci na Badru kao Musliman. U vrijeme bitke imao je 27 godina. Zbog ovog njegovog djelovanja, otac hazreti Abdullaha – Suhail bin Amr – postao je bijesan. Nakon osvajanja Meke, Suhail bin Amr je dobio posebnu zaštitu. Časni Poslanik, s.a.v.s., rekao je onima oko sebe: „Ko god od vas vidi Suhaila bin Amr, ne gledajte na njega sa prezirom. Kunem se svojim životom, doista Suhail bin Amr je inteligentan i plemenit čovjek. Svaka osoba sa karakteristikama koje Suhail posjeduje neizbježno će prihvatiti Islam. “Hazrati Abdullah bin Suhail je cijeli incident ispričao svom ocu, koji je odgovorio rekavši:„ Bože! On [tj. Muhammed (savs)] je bio pravedan u svojoj mladosti, pa i u starosti. “Nakon toga, Suhail je prihvatio islam i nakon svoga obraćenja rekao je da je Bog Svemogući davao velike blagoslove njegovim sinovima kroz Islam.

Slijedeći ashab je hazreti Jazid bin Haris (ra), koji je pripadao plemenu Banu Ahmar bin Harisa koje je ogranak Ensarijskog plemena, Hazrađ. Ime oca Hazreti Jazida bilo je Haris bin Kejs, a ime njegove majke bilo je Fusham, koja je pripadala plemenu Kain bin Jusar. Kain je bio ogranak jemenskog plemena Huzaa. Hazreti Jazid je zbog majke bio poznat i kao Jazid Fusham i Jazid bin Fusham. Jedan od braće hazreti Jazid bio je Abdullah bin Fusham.

Što se tiče hazreti Umaira bin Abdi Amr, koji je takođe bio Zhul-Jadain ili dvosmislen. Njegovo puno ime bilo je Umair bin Abdi Amr Khuzaa’i. Nakon preseljenja u Medinu, Časni Poslanik (s.a.v.s.) je uspostavio vezu bratstva između hazreti Umaira i hazreti Jazid bin Haris. I Hazrat Jazid i Hazrat Zhus-Shamaalain imali su sreću učestvovati u bitci na Badru i obojica su u ovoj bitci postigla šehidi.

Slijedeći ashab kojeg ću spomenuti je hazreti Umair bin Humaam (ra), koji je pripadao plemenu Banu Haraam bin Ka’ab, koje je bilo ogranak Ensarijskog plemena Hazrađ zvanog Banu Salamah. Časni Poslanik (s.a.v.s.), je uspostavio vezu bratstva između hazreti Umair bin Humaama i hazreti Ubajde bin Harita Muttalbija, nakon njegove migracije u Medinu. Obojica ovih ashaba bili su među onima koji su postali šehidi na Badru. Tokom bitke na Badru, kada su se idolopoklonici približavali, Časni Poslanik (s.a.v.s.), je rekao: „Naprijed da postignete Džennet, čija širina obuhvata nebo i zemlju.“ Prenosioc kaže: „Hazreti Umair bin Humaam je pitao: ‘Allahov Poslaniče! Da li si spomenuo da Dženet se prostire na nebu i na zemlju? “Časni Poslanik (s.a.v.s.), je odgovorio:” da “. Nakon toga, rekao je, “Bahi, bahi  [kako je to zaista divno].” Prenosioc ovog hadisa dalje kaže da se hazreti Umair  bin Humaam tada počeo boriti protiv nevjernika sve dok na kraju nije postao šehid.

Slijedeći ashab kojeg ću spomenuti je hazreti Humaid Ensarija. Hazreti Zubair (ra) kaže da je jednog dana imao raspravu sa jednim od Ensarija, koji je učestvovao u bitci na Badru, u vezi malog vodotoka u sušnom području. Kako bi riješili svoj problem, obadvoica su predstavili svoj slučaj Časnom Poslaniku (s.a.v.s.) jer su obadvoica koristili ovaj vodotok za navodnjavanje svoje zemlje. Časni Poslanik ( s.a.v.s) je rekao hazreti Zubairu (r.a.): “Zubair, prvo ti  navedi na svoju zemlju  (jer je to bila njegova zemlja), a zatim ostaviti vodu svom susjedu.”, Tj. Pusti  vodu da slobodno teče da bi stigla do druge zemlju ovog ashaba. Čuvši ovu odluku, Ensarija ashab se uznemirio i rekao: „Allahov Poslaniče! Dali si dao ovu odluku u njegovu korist, jer je on sin tvoje tetke? ”Lice Časnog Poslanika (s.a.v.s.) je postalo crveno i rekao je hazreti Zubairu (r.a.):“ Prvu odluku sam dao da  također mu daš malo vode kao dobročinstvo, ali sada je pitanje nečijeg stvarnog prava. Stoga, zadrži vodu dok ne stigne do tvog imanja i svu vodu ostavi samo za svoje usjeve. “Tako je Časni Poslanik (savs) odobrio hazreti Zubairu, r.a., ono što je s pravom bilo njegovo. U početku je Časni Poslanik (savs), dao svoju odluku u kojoj je naredio da ovaj Ensarija ashab dobije vode za svoje usjeve, ali kada je Časni Poslanik (s.a.v.s) postao nezadovoljan ovim ashabom, dao je hazreti Zubairu (r.a.) puni udio onoga što s pravom je bio njegovo. Urvah kaže da je Hazrat Zubair (r.a.) govorio, „Bože, vjerujem da je otkriven sljedeći ajet u vezi s tim incidentom:” Tako Mi tvoga Gospodara, oni ne

mogu vjerovati ako tebe ne uzimaju sudijom za one stvari zbog kojih se

svađaju među sobom…”

Hazur kaže navest ću i cjelokupni ajet koji slijedi: “

Tako Mi tvoga Gospodara, oni ne mogu vjerovati ako tebe ne uzimaju

sudijom za one stvari zbog kojih se svađaju među sobom i onda u svojim

srcima ne osjete nikakvo protivljenje što god ti odlučiš i potpuno se

pokore.” (4:65)

U Al-Asabi, Usdul Ghabi i u komentari Sahih Buharija spominju da je ime ashaba koji je imao raspravu sa hazreti Zubairom (ra), bio hazreti Humaid Ensarija (ra), koji je učestvovao u bitci na Badru . Međutim, ponekad Šejtan može potajno utjecati na ljude, ali u svakom slučaju, Svemogući Allah je već rekao da je oprostio onim ashabima koji su učestvovali u bitci na Badru.

Sljedeći ashab je hazreti Amr  bin Muaz bin Athir. Časni Poslanik (savs) je uspostavio vezu bratstva između hazreti Amr  bin Muaza koji je bio Ensarija i hazreti Umaira bin Abu Vakasa, koji se doselili u Medinu iz Meke. Umair bin Abu Vakas bio je brat hazreti Sa’d bin Abu Vakasa. Hazrat Amr  bin Muaz učestvovao je u bitci na Badru zajedno sa svojim bratom Hazrat Sa’dom (ra). Hazrat Amr bin Muaz je postao šehid u toku bitke na Uhadu. Hazreti Amr bin Muaz (ra) je imao 32 godine kada je ubijen.

Slijedeći ashab je hazreti Masud bin Rabija bin Amr (ra). Hazrati Masud bin Rabija je pripadao plemenu Kaara i oni su bili pod ugovorom plemena Banu Zuhra. Hazreti Masud  bin Rabija prihvatio je Islam prije dolaska Časnog Poslanika u Dar-i-Arkam. Kada je hazreti Masud bin Rabija migrirao u Medinu, Časni Poslanik (s.a.v.s.) je uspostavio vezu bratstva sa hazreti Ubaidom bin Taijhaanom. Hazreti Masud bin Rabija je učestvovao u svim bitkama zajedno sa Časni Poslanikom, uključujući bitku kod Bedra, Uhada i Hendeka. Hazrat Masud je preminuo u 30 poslije Hidžre i imao je nešto više od 60 godina.

Neka Svemogući Allah uzdigne status ashaba i da nam pomogne da  nastavimo njihova dobra djela.

Neka Svemogući Allah omogući svima da izvršavaju svoje dužnosti na najbolji način.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp