U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifatul Mesih II: Biseri mudrosti

Kratki sadržaj

Hazreti Musleh Maud r.a. je jednom rekao da sva velika ostvarenja budu postignuta ibadetom dok ljudi vješti u mesmerizmu/hipnotizmu mogu također izvesti promjene u ljudima kroz svoje znanje ali ove promjene su privremene i pojedinačne i one ne dovode do revolucionarnih napredaka. Međutim, kad je dova učinjena sa svim dužnim zahtjevima ona može preokrenuti sudbinu nacija.

Hazreti Musleh Maud r.a. je prenio iznošenje iz života Obećanog Mesije a.s. o sufi Ahmad Jan sahibu. Sufi sahib je mnogo godina proveo radeći za jednog gazdu i vršio je duhovne vježbe i nastojanja. Kasnije je postao predan hazreti Mirzi Ghulam Ahmadu a.s. za kojeg je prije njegove tvrdnje prepoznao da će ova osoba biti Mesija.

Prije svoje tvrdnje da je Mesija, Obećani Mesia je napisao svoju knjigu ‘Baraheen e Ahmadija’ koja je stekla ogromnu popularnost među pobožnim i učenim muslimanima. Kad je sufi sahib, koji je bio jedan od najbogobojaznijih ljudi svog vremena, vidio poster Obećanog Mesije a.s. započeo je dopisivanje s njim. Sufi sahib je bio krajnje predana osoba koji je također postigao vještinu mesmerizma/hipnotizma. On je tražio od Obećanog Mesije  a.s. da ga obavijesti kad naredni put dođe u Ludhianu tako da se mogu sresti. On je pozvao Obećanog Mesiju a.s. svojoj kući na jelo i dok su se zajedno vraćali natrag poslije jela  sufi sahib je rekao Obećanom Mesiji a.s. da je godinama služio jednom gazdi (piru) kroz što je stekao toliku moći koncentracije da ako se usredsredi i skoncentriše na osobu koja ide iza njega može učiniti da ta osoba padne.  Čuvši ovo, Obećani Mesija a.s. je zastao i polahko udario svojim štapom po zemlji. On bi udario štapom po zemlji kad god bi osjećao uzbuđenje o nečemu. On je pitao: ‘Sufi sahib, ako taj čovjek padne, kako će to koristiti tebi ili njemu?’ Sufi sahib je imao veliku dalekovidost. On se duboko zamislio nad tim i rekao da se kaje i da će napustiti ovu praksu. Rekao je da sada shvata da je to svjetovna praksa a da nije nešto duhovno. On je dao da se proglasi da niko od njegovih sljedbenika ne treba smatrati ovu praksu dijelom vjere islama nego da to smatra svjetovnom praksom.

Dalekovidnost sufi sahiba je očita iz činjenice da je, kad je Obećani Mesija a.s. napisao knjigu ‘Braraheen e Ahmadija’ on uvidio da će ta osoba postati Obećani Mesija, iako Bog još nije bio objavio hazreti Mirzi Ghulam Ahmadu a.s. da će on iznijeti bilo kakvu tvrdnju. Sufi sahib je na urdu jeziku napisao poetičnu strofu hazreti Mirzi sahibu u pismu: ‘Mi, bolesni pogledamo samo prema tebi, za ime Boga budi Mesija!’ Bog mu je rekao o Obećanom Mesiji a.s. i zato je prije smrti sufi sahib savjetovao svojoj djeci da prihvate hazreti Mirzu sahiba kad iznese svoju tvrdnju.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da odlučnost i usredsređenost hipnotizera nije ništa u poređenju sa odlučnošću i usredsređenošću vjere i ne može se porediti s tim. Razlika između Bogom date odlučnosti i usredsređenosti, i odlučnosti bilo kojeg pojedinca i njegove usredsređenosti je kao između neba i Zemlje. Jedanput, dok je Obećani Mesija a.s. sjedio u džamiji Mesdžid Mubarak obraćajući se skupu, došao je jedan hindu računovođa iz Lahora. On je bio vješt hipnotičar i došao je s namjerom da hipnotiše Obećanog Mesiju a.s. dok je bio u skupu i da ga, Bože sačuvaj, natjera da pleše. Ovaj hindu čovjek je ovo lično prenio jednom Ahmadi muslimanu. Naime, dogodilo se tako da je Obećani Mesija a.s. dao jednu od svojih knjiga nekom Ahmadi iz Lahora i tražio od njega da je dostavi određenoj hindu osobi. Kad je ovaj Ahmadi dao knjigu ovom hindu, on je objasnio kako je bio vješt hipnotizer.  Ako bi želio, mogao je hipnotizirati stranca dok je išao putem i učiniti da trči iza konjske nosiljke koja je nosila ovog hindu. Rekao je da je mnogo čuo o Obećanom Mesiji a.s. u smislu njegovih knjiga protiv hinduizma i zato je odlučio da ga ponizi i osramoti pred njegovim sljedbenicima. On je s ovom namjerom otišao u Kadian i sjeo do vrata u džamiji gdje je Obećani Mesija a.s. održavao neki skup. Pokušao je da se usredsredi na svoju tehniku hipnoze ali je vidio da to nema nikakvog uticaja na Obećanog Mesiju a.s. i mislio je da je on sigurno čovjek neobične odlučnosti pa je zato odlučio da se još više usredsredi na svojoj tehnici. No ipak se ništa nije dogodilo. Pošto nije želio da odustane, pokušao je sa svim svojim umijećem da hipnotiše Obećanog Mesiju a.s. Tada je vidio lava spremnog da skoči na njega. Prepadnut time, uzeo je svoje cipele i pobjegao. Obećani Mesija a.s. je poslao nekoga za njim.  Ovaj Ahmadi je išao za njih i uhvatio ga. Hindu je rekao: ‘Molim te, pusti me da sada odem, ja nisam pri sebi. Ja ću napisati pismo Mirzi sahibu.’ Zaista je on kasnije napisao pismo da se izvine za svoju drskost i rekao je da nije prepoznao visok položaj Obećanog Mesije. Neko ga je pitao zašto je pretpostavljao da Mirza sahib ne zna umjetnost hipnoze možda više od njega i da se mogao suprotstaviti njegovoj tehnici! Ovaj hindu je odgovorio da hipnotizam zahtijeva od osobe da bude usredsređena i da šuti a da je Mirza sahib govorio na skupu dok je on pokušavao da ga hipnotiše, zato je njegova snaga bila s nebesa.

Moć odlučnosti koje čovjek uči sam je kao dječija igra kad se uporedi sa moći odlučnosti koja je data od Boga kao što je zaista očito u iznošenju o hazreti Musau a.s., madžioničarima i zmijama.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je važno da upijemo sve istine s ciljem da napredujemo kao zajednica. Nije dovoljno samo jednostavno prihvatiti smrt Isaa a.s., zapravo  se trebamo zamisliti nad smrću Isaa  i nastojati da razumijemo zašto je važno da to prihvatimo! Jer je kao prvo, vjerovanje o Isau da je živ, ukazuje na Isaovu nadmoćnost nad Časnim Poslanikom s.a.v.s. iako nijedan Božiji poslanik nije imao slavu Časnog Poslnaika s.a.v.s. Tako da je ovo mišljenje protiv islamskog vjerovanja i mišljenje koje mi ne možemo imati ni jedne minute. Prihvatiti da je Isa a.s. na četvrtom nebu, dok je Časni Poslanik s.a.v.s. sahranjen pod zemljom je velika povreda Islama. Drugo, ideja da je Isa živ na nebu utiče na koncept Božijeg Jedinstva, Njegove Jedinstvenosti. Da ove stvari nisu tu, nas ne bi bilo briga je li Isa a.s. na nebesima ili na Zemlji. Ali, kako da se tome povinujemo kad je to nepoštivanje prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i nešto što je oprečno Božijoj Jedinstvenosti.

Hazreti Musleh Maud r.a. kaže kako izgleda da obični Ahmadi musliman ne osjeća uzbuđenje kad diskutuje o smrti Isaa a.s. On kaže da je vidio jačinu vatrenosti (uzbuđenja) koju je osjećao Obećani Mesija a.s. kad je diskutovao na temu smrti Isaa (Isusa). On bi drhtao od snage emocija koje je osjećao i njegov glas bi bio veličanstven dok je objašnjavao da je on uklonio prepreku na putu napretka svijeta. Svijet je bio u mraku i on ga je odveo prema svjetlu. Vidjevši Obećanog Mesiju a.s. u takvom  zanosu osjećalo se da on od Isa a.s. ponovo vraća Prijestolje Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kad Bog daje visoki duhovni položaj nekome On te ljude Lično upućuje. Oni prime uputu koja se ne može direktno nazvati objavom ali se ne može ni odvojiti od toga da je objava. Ova uputa nije bazirana na riječima nego bude primljena u formi nekog postupka. To je kao da se Božije svjetlo spušta na srce osobe i otkriva im neku stvar. Obećani Mesija a.s. je govorio kad naiđe na mnoge ljude izgleda mu da vidi zrake svjetla kao da dolaze iz njih što ga upoznaje o skrivenim mahanama ili dobrim odlikama te osobe. Ali on nije imao odobrenje da ovo otkrije ljudima. To je bio Božiji način da ukoliko i sve dok osoba sama ne izazove da njegove mahane budu otkrivene on se ne smatra krivim. U pridržavanju ovome Božiji poslanici i ljudi koji dođu u njihovom odrazu (i slijede ih blisko kao što sjena slijedi osobu) također ne otkrivaju unutrašnje mahane drugih ukoliko ljudi sami ne izazovu da njihove mahane  postanu očite.

Hazreti Musleh Maud r.a. piše da je Obećani Mesija a.s. posjetio Lahor u 1904. U toku ove posjete se obratio skupu ljudi. Tamo su na skupu bili prisutni neki neahmadi gosti  i jedan od njih je ispričao da je, dok je Obećani Mesija a.s. govorio vidio kao da veliki  stub svjetla  izbija iz glave Obećanog Mesije i ide prema nebu. On je ovo spomenuo osobi koja je sjedila do njega koja je također vidjela stub svjetla. Ovo iskustvo je ostavilo veliki dojam na njih i oni su istog dana prihvatili Ahmadijat.

Hazreti Musleh Maud r.a. piše da se sjeća da je jednom neko pisao Obećanom Mesiji a.s. i rekao da su njegovu sestru zaposjeli džinni i da džini kažu da su spremni da prihvate Obećanog Mesiju. Obećani Mesija  a.s. je napisao natrag i rekao da upute poruku džinima i pitaju ih zašto muče ovu ženu. Ako treba da nekome dosađuju da trebaju posjetiti maulvi Muhammeda Husseina Batalvija ili maulvi Sana Ullaha!! Hazreti Musleh Maud r.a. piše da naravno uobičajeni koncept o džinu nije ispravan. Naravno ljudi koji su se obrazovali u Engleskoj sredini bili su uvjereni da ne postoje takve stvari kao što je džin. Međutim, vjernik ne prihvata stvari samo kroz svoju moć zdravog rasuđivanja nego gleda na isitnu Časnog Kur’ana. Ako Kur’an podržava uobičajeno podržavani koncept o džinu onda bi mi rekli: Mi vjerujemo i svjedočimo istini! Međutim, ako je dokazano iz Kur’ana da nema nikakvog drugog stvaranja osim ljudi, onda to treba biti prihvaćeno!

Obećani Mesija a.s. je navodio jedan događaj kako su jednom u toku njegove posjete Lahoru neki prijatelji insistirali da posjeti majzoob (mentalno bolesnog asketu) koji je živio u Shahdara, naselju izvan Lahora. Drugi prijatelji nisu bili skloni ideji da idu zato što su rekli da ovaj majzoob izgovara prostote. Međutim, oni koji su bili naklonjeni da idu insistirali su na tome, pošto je Obećani Mesija a.s. bio primalac Božijih objava da bi bilo zanimljivo vidjeti  šta će ovaj majzoob reći. Obećani Mesija a.s. je odbio da ide ali su ga prijatelji nekako odveli da vidi ovog čovjeka. Kad su se sreli sa majzoobom on je izgovarao prostote ali je odjednom stao.  Ponudio je dinju Obećanom Meisji a.s. Oni koji se lahko poljuljaju  prividnim stvarima bili su više uvjereni o majzoobu iako je Obećani Mesija a.s. rekao da je on mentalno bolestan.  Ponekad mentalno bolesna osoba može vidjeti nešto što razumna osoba ne može; zato što su oni odsječeni od svijeta oni mogu odgonetati stvari nevidljivog.

Pozivajući se na znakove Obećanog Mesije a.s. hazreti Musleh Maud r.. je rekao da sva iznošenja iz vremena Časnog Poslanika s.a.v.s. nisu zabilježena, inače  bi bilo stotine i hiljade primjera njegovih znakova. Pošto se ateizam naglo širio u vrijeme Obećanog Mesije a.s. Bog je za njega pokazao mnoge znakove koje možemo uzeti da su znakovi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Jedan znak je o studentu Abdul Karimu koji je doputovao cijelim putem iz Hyderabada Deccana da stekne religijsko obrazovanje u Kadianu. Njega je ujeo bijesan pas i poslan je na liječenje. Na početku se osjećao bolje ali se onda ponovo razbolio i na kraju su doktori rekli da više ništa ne mogu uraditi za njega. Kad je Obećani Meisja a.s. bio obaviješten o ovome bio je jako tužan što se ovaj mladić, koji je doputovo s velike daljine da bi studirao o religiji, razbolio. On je krajnje srčano činio dove za Abdul Karima. Obećani Mesija a.s. je rekao kako ga je njegova majka poslala u školu sa toliko nade. Dove Obećanog Mesije a.s. su izliječile Abdul Karima od nečega za što u to vrijeme nije bilo lijeka!

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da mu je jedan njegov prijetalj doktor kazao kako je u toku svojih studentskih dana diskutovao s jednim kolegom studentom o postojanju Boga kad je naveo događaj o Abdul Karimovom izlječenju kao dokaz da Bog prima molitve. Njegov kolega student je odgovorio da ovo nije neka velika stvar; da ljudi koje ujede bijesan pas mogu biti spašeni. Slučajno je istog dana bjesnilo bila tema predavanja na koledžu. Njihov profesor je naglasio da treba poduzeti trenutno liječenje nakon ujeda bijesnog psa i rekao ako liječenje ne bude dato trenutno i pacijent počne patiti od napadnih  pokreta, bolest postaje smrtonosna. Ahmadi student je pokušao da objasni s profesorom da su neki ljudi rekli da se bjesnilo može liječiti. Profesor je nepopustljivo odgovorio da nije tako, da je to neizlječivo. Pa ipak mi znamo da je Abdul Karim bio izliječen od toga.

Jedanput su neki muškarci i jedna žena došli da posjete Obećanog Mesiju a.s. Muškarci su sa Obećanim Mesijom a.s. diskutovali o njegovoj tvrdnji. U toku razgovora je na red došao Isa a.s. (Isus). Čovjek je rekao da je on bio bog.  Obećani Mesija je pitao koji dokaz on ima. Čovjek je rekao da je Isa (Isus) pokazivao čuda. Obećani Mesija je rekao da je on također pokazao čuda na što je čovjek tražio od njega da pokaže neko čudo. Obećani Mesija a.s. je kazao: ‘Ti si jedno od mojih čuda!’ Čovjek je pitao: ‘Kako to?’ Onda je Obećani Mesija a.s. rekao da je Kadian malo, nepoznato selo gdje čak obični prehrambeni proizvodi nisu dostupni, da ljudi tamo čak ne mogu kupiti ni brašno. Da ga je u to vrijeme Bog obavijestio da će On uzdići njegovo ime i da će ljudi iz dalekih mjesta dolaziti da ga posjete. ‘Toliko ljudi će ti doći da će se put kojim će dolaziti udubiti. I pomoć će ti doći sa svakog udaljenog puta, i putevi kojima će dolaziti će se udubiti putovanjem ljudi koji će njima ići.’ (Tadhkirah, str. 725) Obećani Mesija a.s je rekao ovom čojeku: ‘Vidi, kako su se putevi otvorili i ti si me posjetio iz SAD! Koju vezu si ti imao sa mnom? Ovo je zaista znak moje istinitosti.

Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da se sjeća da su u to vrijeme ljudi bili zateknuti kakav će odgovor Obećani Mesija a.s. dati ovom čovjeku iz SAD; mislili su da će mu vjerovatno objasniti koncept čuda. Međutim, Obećani Mesija a.s. mu je dao drugačiji odgovor!

Hazreti Musleha Maud r.a. kaže iako je Obećani Mesija a.s. rekao da je bilo stotine i hiljade zakova u njegovu potvrdu hazreti Musleh Maud  je smatrao da su ovi znakovi zapravo bili bezbrojni. Oni sa razumijevanjem znaju da se stotine hiljada znakova može izvući iz jedne jedine objave Obećanog Mesije. Ljudi su dolazili da vide Obećanog Mesiju a.s. nakon što je iznio svoju tvrdnju i okoristili su se od njegovog društva.

Mudri vide veličanstvene Božije znakove čak u malim stvarima a glupavi ne vide ništa čak u velikim stvarima.

Zaista, cijeli prostor Kadiana i sve što je tamo je znak istinitosti Obećanog Mesije a.s. Njegova vlastita procjena broja njegovih znakova bila je vrlo skromna.  Njegovih znakova je toliko da su izvan ljudskog shvatanja i samo Bog ih može izmjeriti.

Jedanput je  neki maulvi došao Obećanom Mesiji a.s. i rekao da je došao da vidi njegov znak.  Obećani Mesija se nasmijao i rekao: ‘Pogledaj moju knjigu Haqiqatul Vahi i shvatit ćeš koliko je znakova Bog pokazao u moju potvrdu. Koju si korist izvukao od znakova u Haqiqatul Vahi da si sada došao da vidiš još znakova.’

Da Allah dadne pronicljivost onima koji ne vide znakove Obećanog Mesije a.s. i da On također učini da budemo jači u vjeri svake minute!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp