U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Budite Božiji ljudi

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je svoju današnju hutbu održao u Nagoya, Japan.

Huzur je rekao da je Božijom milošću u stanju da se, poslije otprilike sedam godina, direktno obrati Džematu Japana. Božijom milošću Japanski džemat je također, kao i neki drugi džemati u svijetu, onaj koji napreduje. On ide naprijed u iskrenosti i odanosti u finansijskom davanju. Međutim, njegovi članovi trebaju uvijek pamtiti da nikada ne umišljaju da napreduju, rastu po broju, uvećavaju finansijsko davanje i sada su kupili ovo novo mjesto koje će biti dovoljno za njihove potrebe za mnogo godina koje dolaze. Huzur je rekao da će kasnije dati detalje o ovom novom mjestu ali je rekao da je ono veliko i odgovarajuće za obavljanje namaza u smislu sadašnjeg broja članova džemata i da će također biti prikladno za održavanje đelsa salane za neko vrijeme i da će tamo također biti mjesto za kancelarije. Tamo je također kuća za goste i misionarska kuća. Za ovo je džemat Japana dao mnoge finansijske žrtve, ali uvijek treba zapamtiti da se trebaju ispuniti sve dužnosti koje imamo prema ovom mjestu a koje je Obećani Mesija a.s. usadio u nas – što je neophodno za istinskog muslimana da postupamo u skladu s tim.

Nema sumnje žrtve i postupci zbog kratkotrajnog oduševljenja ponekad osobu naklanja prema pobožnosti. Ako su oni radi Allaha, bude mu data Božija milost. Međutim, ciljevi onih od nas koji smo dali zavjet bai’ata Obećabog Mesije a.s. bit će ispunjeni u stvarnom smislu kad budemo nastojali da svaki svoj postupak učinimo dosljednim u traženju Božijeg zadovoljstva i budemo imali u vidu cilj Ahmadija džemata.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ove odličnosti se nalaze kod Božijih poslanika a.s. i rečeno je: ‘Na put onih kojima si Ti dao blagodati…’ (1:7) Postizanje ovoga  je stvarni cilj svake osobe. Naš Džemat pogotovo treba biti privučen ovome zato što je Uzvišeni Allah osnivanjem ove Zajednice želio da pripremi zajednicu kao onu koju je pripremio Časni Poslanik s.a.v.s. tako da ova zajednica može biti svjedok istinitosti i veličanstvenosti Časnog Kur’ana i Časnog Poslanika s.a.v.s.’

Obećani Mesija a.s. je stavio ogromnu dužnost na nas da postignemo ove ciljeve koje su ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. nastojali postići. Oni su neprestalno žrtvovali život, imetak i vrijeme i ispunjavali dužnosti prema Bogu bojeći Ga se. Oni su molili Boga i nikada nisu bili ponosni zbog bilo koje svoje žrtve, zapravo su molili da njihovi napori budu primljeni i njihov nivo ibadeta Bogu bio je tako povišen da su se budili noću i nikada nisu zanemarili spominjanje Boga u toku dana uprkos svoje trgovine i kupoprodaje. Ovo je cilj koji svi mi moramo postići, o kojem Kur’an kaže kad ovo jednom bude postignuto da bude postignut cilj čovjekovog stvaranja. Ovo zaista treba biti naš cilj kad gradimo džamije ili kupujemo mjesta  da činimo ibadet Bogu. Svjetski ciljevi imaju granice i poslije stizanja na određenu visinu/tačku, osoba je sretna  osjećajem ostvarenja i da vidi rezultate svojih nastojanja. Međutim, predanost Bogu je takva da se nikada, nikada  ne desi da vrata Božije blizine budu otvorena i da onda tu bude nagrada poslije smrti na Ahiretu gdje osoba napreduje odlikom Božije neograničene milosti i primljeni blagoslovi budu izvan zamisli. Ovo je mišljenje s kojim su ashabi napredovali i tako stekli titulu ‘da Allah bude zadovoljan s njima’.

Ovo je vrsta duhovnog napretka koji je Obećani Mesija a.s. želio vidjeti u svom Džematu gdje će njegov položaj biti uzdignut i gdje će nastaviti primati blagoslove. On je rekao da za ljude svog Džemata želi da budu svjedoci veličanstvenosti Časnog Kur’ana i Časnog Poslanika s.a.v.s. Može li veličanstvenost Časnog Kur’ana biti dokazana kroz naše svjedočenje? Je li veličanstvenost Časnog Poslanika s.a.v.s., zadnjeg Poslanika, naomiljenijeg Bogu, podvrgnuta našim praksama? Ne, nije. Ono što je Obećani Mesija a.s. mislio  bilo je da u naše prakse mora doći revolucionarna promjena i postupanjem po učenju Kur’ana i blagoslovljenog uzora Časnog Poslanika s.a.v.s. mi  trebamo učiniti očitim svijetu da smo mi ljudi među kojima se dogodila revolucionarna promjena zbog Kur’ana i sunneta. Ovo je moguće ispunjavanjem dužnosti prema Bogu i visokim standardima Njegovog obožavanja i ispunjavanjem dužnosti prema ljudima.

Hazreti Halifatul Mesih je primio izvještaje da je naš prijatelj neAhmadi advokat dao nesebičnu potporu i pomoć u raznim stadijima dovršavanja kao i kroz prepreke da dobijemo Baitul Ahad džamiju. On je tako uradio zbog toga što je vidio da Džemat ispunjava dužnosti prema ljudima u pružanju pomoći u toku zemljotresa i (Japanskog ) cunamija. Smatrao je da je ova pomoć značajna i rekao da je to bila naklonost Džemata prema Japanu i zato je ponudio svoju uslugu bez naplate. Sve što je Džemat uradio nije bila naklonost nego njihova obaveza, no u svakom slučaju ovaj advokat je pokazao veliku uljudnost. Mi ćemo nastaviti ispunjavati dužnosti prema ljudima bilo da je neko od pomoći nama ili ne i mi trebamo reći drugima da je ispunjavanje dužnosti prema drugima ono što Časni Kur’an naređuje i ono što uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. poučava. Služenje ljudima otvara nove puteve predstavljanja (Džemata i islama) i bit će više ljudi kao ovaj Japanski advokat kojima će islamsko učenje biti otkriveno i tako otvoreni dalji putevi širenja poruke.

Ostaje još nekoliko malih zakonskih u davanju Baitul Ahad džamiji položaj džamije. Kroz to će rasti  predstavljanje Džemata. Također je bila želja Obećanog Mesije a.s. da ovim ljudima, pošto u njima raste naklonost prema islamu jer izgledaju pobožne prirode, treba biti predstavljen islam. Zato je on rekao da treba biti napisana knjiga na Japanskom jeziku. Na ovom zadatku je obavljen posao. Sve ovo treba voditi Japanski džemat, od kojih su većina Pakistanskog porijekla da pregledaju svoj način života zato što će ih sada ljudi gledati više nego prije. Kad budu prenosili poruku ljudi će gledati njihov način života prije nego da gledaju koliko su žrtvovali za gradnju džamije. Oni će posmatrati živi odnos Džemata s Bogom i pohvalit će ako dožive revolucionarnu promjenu pridruživanjem Džematu! U svjetovnim terminima ovi ljudi su daleko ispred Džemata i njihova vanjska uljudnost je također vrlo visoka.

Ako im mi možemo ponuditi bilo šta novo to je da ih povežemo s Bogom i možemo im reći da je sada jedino islam živa religija, možemo im reći kako da ispune dužnosti obožavanja Boga, kako Bog sluša dove i kako On govori ljudima. Radi ovoga trebamo razmišljati o sebi i ojačati svoju vezu s Bogom i ispunjavati dužnosti prema Njegovom obožavanju. Mi ćemo morati živjeti sa uzajamnom ljubavlju i usaditi višu uljudnost od one kod Japanaca. Oni imaju veliku očitu uljudnost kao i ljudsku samilost i drže se islamskog učenja činjenja dobra zauzvrat na dobro. Obećani Mesija a.s. je o ovim ljudima rekao zbog njihove poslušne prirode. Vrlo je važno obavijestiti ih o stvarnim učenjima islama. Treba u cjelosti iskoristiti njihovu poslušnost i uljudnosti i treba im pokazati ljepotu islama, treba im pokazati praktičan primjer povezivanja između Boga i čovjeka. A radi ovoga će svaki Ahmadi musliman trebati imati u vidu Kur’an i blagoslovljeni uzor Časnog Poslnika s.a.v.s. u svako doba (cijelo vrijeme). Radi ovoga treba uvijek prakticirati  uputu koju je dao Obećani Mesija a.s.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da će reći nekoliko riječi u ovom pogledu. Prva stvar za koju  nas Allah drži odgovornim je podržavanje i čuvanje zavjeta. U pogledu našeg zavjeta odanosti sa Obećanim Mesijom a.s. nije dovoljno za nas da kažemo da smo dali zavjet Obećanog Mesije a.s. i da smo sada Ahmadi muslimani ili da dugogodišnji Ahmadi obnove svoj zavjet bai’ata na ruci Halife i misle da je to dovoljno. Zaista, zavjet odanosti – bai’at ima svoje zahtjeve koje nam je Obećani Mesija a.s. predstavio u formi uvjeta. Kratki sadržaj toga je da vjeri bude data prednost nad svjetovnim stvarima pod svim okolnostima i u pogledu ovoga se stalno trebaju činiti napori.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Vidite, ja tražim proglas u Bai’atu da dadnete prednost vjeri nad svim svjetovnim stvarima.  Ovo je zato da vidim koliko osoba koja daje zavjet bai’ata ovo prakticira.’ Obećani Mesija a.s. je rekao da ljudi moraju raditi vrlo naporno za svjetovne zadatke da postignu uspjeh, ali oni ne prihvataju bol radi vjere i ne čine napore da Allaha cijelo vrijeme imaju u vidu. On je rekao: ‘Ja žarko želim za Džemat da usade čiste promjene. Slika promjene u mom Džematu koju ja imam u svom srcu još nije stvorena. Vidjevši ovo moje stanje je ovakvo: ‘Da ćeš ti uništiti sebe zbog toga što oni neće da budu vjernici?’ (26:4) Ja ne želim da u vrijeme bai’ata ponavljate nekoliko riječi kao papagaj. Nema koristi u ovome. Stecite znanje samo-čišćenja, jer ovo je to što je potrebno.’

Objašnjavajući stvarnu svrhu bai’ata on je rekao: ‘Usadite čiste promjene u sebi i postanite potpuno nova osoba. Neophodno je za svakog od vas da razumije ovu tajnu i da napravi takvu promjenu da može reći da je drugačija osoba.’

Ovo je bol koju treba cijeniti. Zaista, ove riječi je Obećani Mesija a.s. rekao onima koji su se držali njegovog društva. Da njihov standard nije sasvim došao do potrebne visine ovi nedostaci bi mnogostruko porasli u naše vrijeme i koliko mnogo više mi moramo činiti napor u ovom pogledu! Kad je Obećani Mesija a.s. govorio o svom žalosnom stanju u terminima ljudi izvana to je značilo zato što oni nisu vjerovali, ali njegova zabrinutost za svoje bližnje je zato što oni nisu dostigli položaj koji je bio neophodan za vjernika. Naravno mi prihvatamo Časnog Poslanika s.a.v.s. da je pečat svih poslanika i vjerujemo da je Mesija o kojem je on predskazao došao i mi smo dali njegov zavjet bai’ata. Pa ipak, naša vjera nije savršena. Vjera ima svoje uvjete; na primjer istinski vjernik voli Boga više od svega i ovo znači da ne stavljamo važnost ni na šta u svijetu i ni na koji odnos u poređenju s Bogom (naspram Boga). Na mnogim mjestima Časni Kur’an je spomenuo vjeru da je uvjetovana amaal e saleh (dobrim djelima). Istinskim vjernicima je naređeno da ispunjavaju dužnosti obožavanja Boga, koje je veoma važno i rečeno je da su istinski vjernici oni nastoje i izmire se jedan s drugim s ciljem da zadovolje Boga i njihova uzajamna savjetovanja su radi dobra svijeta.

Istinski vjernici su definisani kao oni koji naređuju dobro i odvraćaju od zla, istinski vjernici su oni koji ispunjavaju svoja povjerenja, koji se  drže svojih zavjeta, koji stoje čvrsto na istini i drže se qavl e sadeed (istinite riječi) do takve mjere da ne kažu ništa dvosmisleno i neodređeno. Ako treba da svjedoče protiv svojih bližnjih oni to čine i oni su do kraja ispunjeni osjećajem žrtvovanja jedan za drugog. Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. su zaista postigli ove standarde. Istinski vjernici uvijek imaju pozitivno mišljenje o drugima.  Oni ne gaje prigovore jedan prema drugom bazirano na ogovaranju.  Ako samo ovaj aspekt bude u praksi kod svakog člana Džemata sto procentno, napredak će biti uvećan.  Istinski vjernici su ljubazni i uljudni prema svojim ženama. Ako ovo stave u praksu oni koji su oženili žene Japanke, to će biti pozitivan način prenošenja poruke za ženinu rodbinu. Istinski vjernici oproste propuste jedan drugog i istinski vjernici pokazuju poniznost. Obećani Mesija a.s. je u jednoj od svojih strofa na urdu jeziku rekao:

‘Uzmite da ste gori od svih ostalih

jer vas možda ovo uvede u boravište jedinstva s Bogom.’

Poniznost je uvjet da steknete blizinu Bogu jer on ne voli oholost. Vršioci dužnosti u Džematu trebaju pokazati poniznost kao i članovi Džemata i trebaju potisnuti svoju ljutnju, što je znak istinskih vjernika. Kao što je ranije spomenuto, treba ispuniti zavjete zato što će nas Allah držati odgovornim u pogledu zavjeta i treba da razumijete zavjet odanosti koji dajemo u formi bai’ata, i treba postupati po njemu i ispuniti ga. U hutbi danas ne može biti objašnjena svaka naredba jer ih ima mnogo ali svako treba voditi računa da li slijedi ono što Kur’an kaže. Ako svi posvojimo uvjet objašnjen u naprijed spomenutoj strofi naučit ćemo da oprostimo i postat ćemo korisni pojedinci Džemata. Trebamo razumjeti bol koji je Obećani Mesija a.s. osjećao u ovom pogledu, to će za nas biti povod čišćenja sebe (svog ‘ja’). Mi trebamo usaditi duh bratstva i umjesto da nalazimo propust u drugima trebamo nalaziti ono što je dobro.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Svaki od vas treba ukloniti uzajamne sukobe (svađe), ljutnju i neprijateljstvo. Sada je vrijeme da napustite niske stvari i budete zauzeti u značajnom i veličanstvenom poslu. Zapamtite, ako budete naklonjeni onome što Uzvišeni Allah naređuje i uložite nastojanja u unapređivanju Njegove vjere, Allah će ukloniti sve vaše prepreke i bit ćete uspješni.’

Nastojanje treba biti učinjeno da postignete izvanredna djela na koja je skrenuta pažnja. Svrha dolaska Obećanog Meije a.s. je bila da čovjeka približi Bogu i u njemu usadi živu vezu s Njim i da služi ljudima. Ovo se može dogoditi kad želimo i nastojimo da postanemo istinski vjernici tako da drugima možemo uputiti lijepo učenje islama. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da će ponoviti da svako treba da razmisli o sebi. Japanski džemat je mali i ako samo mali broj ima oprečnost u svojoj riječi i djelu to može loše uticati na svakoga; pogotovu to može učiniti da mladi budu udaljeni. Ovi Japanski muškarci i žene koji su skopili brak sa Ahmadi muslimanima i približili se Džematu također će postati udaljeni. Ovo je veliki povod za zabrinutost. Prva i najvažnija dužnost pada na predsjednika džemata i misionara na dužnosti – da on bude figura oca. U terminima njegove službe i znanja, njegova je dužnost veća za koju će biti odgovoran. Onaj ko nema znanja nije odgovoran kao što je onaj ko ga ima. I svaki član Džemata treba razmisliti o sebi kao i vršioci dužnosti, da li ispunjavaju prava službe koju imaju ili stvaraju uznemirenost neispunjavanjem tih prava! Vršioci dužnosti pomoćnih organizacija trebaju također razmišljati o sebi. Svaki pojedinac će biti odgovoran za povjerenje koje mu je dato i za svoj zavjet (obećanje). Sastanci se trebaju voditi na Japanskom jeziku. Hazreti Halifatul Mesih je primio neke prigovore u ovom pogledu da se sastanci vode na urdu i članovi Japanci ne razumiju tok sastanka.  Treba biti obezbijeđen prijevod na urdu jeziku za one koji ne znaju Japanski radije nego obratno i Japanski Ahmadi muslimani trebaju biti u cjelosti uključeni u sve programe i treba od njih tražiti da daju govore i da služe na druge načine.

Kao što je ranije spomenuto, kad džamija bude u radu otvorit će se putevi za novo širenje poruke. Svaki Ahmadi će trebati ustati i pregledati ove puteve tako  ako bilo ko dođe, tu je dugogodišnji Ahmadi da ga uputi. Ovaj zadatak ne može biti poduzet ukoliko svaki pojedinac ne bude imao vezu s Bogom, onim Ahad (Jedinim) Bogom u Čije ime je napravljena džamija. Svaki Ahmadi musliman treba voditi računa da ova odgovornost ne leži samo na vršiocima dužnosti. To je dužnost svakog muškarca i žene, mladog i starog, ne samo da nalazi mahane vršioca dužnosti nego da se poveže sa Rahman (Najmilostivijim) Bogom i postane abdur Rahman (rob Milostivog Boga) i napravi pripreme da iskaže počast ovoj džamiji koju će Džemat, inšaAllah uskoro imati. Hazreti Halifatul Mesih je dao neke činjenice i brojeve o džamiji koje je imao kod sebe. Džamija je nazvana Baitul Ahad i njena sala za namaz ima kapacitet od 500 klanjača, ona također ima stanove za stanovanje i ukupna cijena koštanja je bila 800.000 dolara. Kad je pažnja Japanskog džemata skrenuta na ovu izgradnju, Božijom milošću oni su se žrtvovali dajući velike iznose i nakit, i djeca su dala svoj džeparac. Neki ljudi su prodali svoje kuće u Pakistanu da bi dali doprinose, neki su prodali svoj starinski i dali doprinose. Ukratko, svako je nadilazio drugog u davanju. Da Allah primi njihove žrtve i uveliko ih blagoslovi lično kao i njihov imetak. Posjedništvo/pravno džamije je u svojoj zadnjoj etapi, da je to prošlo mogli smo klanjati džumu namaz ovdje. Također, da je ranije spomenuti Japanski advokat naplatio za svoju uslugu to bi bilo bar 20.000 dolara. Njegov gest je bio vrlo ljubazan, da ga Allah blagoslovi.

Posao na džamiji je obavljen za  nekoliko mjeseci. Nastranu izvanredne žrtve napravljene za ovu džamiju, Bog je pomogao sa Svojom milošću da dobijemo ovaj teren i brzo su aranžmani došli na mjesto. Ovo je donijelo plodove više zbog Božije milosti nego zbog napora Džemata. Po Huzurovom mišljenju prije nekoliko mjeseci nije se moglo ni zamisliti da se dobije takvo mjesto. Ovaj aspekt treba učiniti da se Džemat dalje okrene Bogu. Božija milost na Džemat širom svijeta je također odgovor na podle tvrdnje naših neprijatelja i demonstrativan odgovor na ono što su naši neprijatelji tvrdili u doba drugog Ahmadija Halifata kad su rekli da će Kadian sravniti sa zemljom i Bože sačuvaj, ukloniti(uništiti) Ahmadijat. Hazreti Musleh Maud r.a. je u to vrijeme uveo Tahrik e džedid program i rekao da je odgovor da sve ono što se događa bilo širenje poruke i da se Ahmadijat raširi u svijetu. Članovi Džemata širom svijeta su tada učinili finansijske žrtve i zaista se Ahmadijat, istinski islam raširio u svijetu. Poslani su misionari u strane zemlje, izgrađene su džamije, bolnice i škole. Da li ostaje ikakvog znaka od onih koji su umišljali da Kadian sravne sa zemljom ili ne, no Džemat je osnovan u preko 200 zemalja svijeta i stotine i hiljade dolaze u Ahmadija džemat. Ove godine Japanski džemat je također bio blagoslovljen na krajnje neočekivan način. Ovo ih treba voditi tome da se okrenu Bogu i ovaj istinski duh ispunjavanja dužnosti prema tome će biti da naprave one čiste promjene koje će steći primanje kod Boga.

Božija milost je također očita u Tahrik e džedidu i Huzur je to želio spomenuti na način navođenja Božijih blagodati. Slučajno ove godine nova godina ovog programa pada u toku Huzurovog putovanja u inostranstvo. Određena iskustva u toku ovog putovanja sigurno nisu bila rođena iz naših napora. Kad se završavala prošla godina Tahrik e džedid programa Huzur je odlučio da novu godinu najavi iz Japana. Prema izvještajima primljenim do sada, neki izvještaji su došli kasno, prošle godine su doprinosi za Tahrik e džedid iznosili 7.869.100.00 funti što je više za 650.000 funti od prethodne godine.  Pakistan ostaje na prvom mjestu u svijetu a iza Pakistana slijede Arapske zemlje, Gana i Švicarska. Božijom milošću Njemačka je napravila veliki skok i napravila je porast za više od 350.000 eura. Njemačka je donirala 182.000 funti više nego SAD dok je VB sakupila 400.000 funti više nego Kanada. Svaki put kad je bio porast doprinosa iz Njemačke njihov Amir sahib i amila (upravni odbor) su pokazivali zabrinutost da će, kako je Huzur zabranio uzimanje članarina od onih čija zarada uključuje rad s alkoholom ili svinjskim mesom, to možda uticati na njihovu članarinu. Međutim, kad su oni prvi put izrazili zabrinutost tu je zapravo bilo uvećanje u njihovim doprinosima kao što je ove godine.

SAD je prva u doprinosima po glavi a slijede Švicarska, Australija, Japan, VB, Njemačka, Norveška, Francuska, Belgija i Kanada. U terminima uvećanja baziranog na lokalnom novcu, istaknute zemlje su: Gana, Njemačka, Australija, Pakistan, VB, Kanada, Indija i SAD. Hazreti Halifatul Mesih je savjetovao da se uveća broj davaoca doprinosa širom svijeta i u skladu s tim, ove godine se 225.000 novih davaoca pridružilo Tahrik e džedid programu.

Među Afričkim zemljama istaknuti su ovi džemati: Gana, Nigarija, Mauricius, Burkina Faso, Tanzanija, Gambija, Benin, Kenija, Siera Leone i Uganda. Siera Leone je napravila najveći napor da uveća doprinose za Tahrik e džedid program u Africi a iza nje slijede Mali, Burkina Faso, Gambija, Benin, Senegal, Liberija, Uganda i Tanzanija.

U Pakistanu prva tri glavna džemata su: Lahore, Rabva i Karači. U SAD su to Los Anđeles, Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Harrisburg, Los Anđeles istok, Columbus, Seattle, Los Anđeles zapad, Silver Spring i Pheonix  istaknuti džemati. U VB istakli su se ovi džemati: Fazl Mosque, West Hill, New Morden, Worcester Park, Rayenes Park, Birmingham Central, Mosque Weast, Baitul Futuh, Thorton Heath i Cheam. U pogledu oblasti to su: London, North East, Midlands, South, Middlesex. U Kanadi vodeći džemati su: Peace Village, Calgary, Vaughan, Vancouver, Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon i Lloydminister. Istaknuti džemati u Indiji su: A Džemat u Kerali, Calicut Kerala, Hyderabad Andhra Pradesh, Kananook Town Kerala, Bangadi Kerala, Kadian Pundžab, Calcutta Bengal, Yadgir Karnataka, Chennai Tamil Nadu i Matha Town Kerala. Kababir je uvećao svoje doprinose ove godine i po njihovom vlastitom standardu oni su to uduplali.

Da Allah uzdigne sve one koji čine bilo koju vrstu žrtve i koji su također doprinijeli za Tharik e džedid program u vjeri,i i da ove žrtve budu samo radi Boga.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp