6 : 87 - Kurani shqip dhe arabisht. Lexo Online Kuranin, përkthim e komentim
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
  • وَ اِسۡمٰعِیۡلَ وَ الۡیَسَعَ وَ یُوۡنُسَ وَ لُوۡطًا ؕ وَ کُلًّا فَضَّلۡنَا عَلَی الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿ۙ۸۷﴾
    6 : 87 Dhe Ismailin, Eljesanë, Junusin dhe Lutin. Të gjithë këtyre u kemi dhënë epërsi mbi botët.
    Shpjegime

    Në këtë dhe në dy ajete të mëparshme, Profetët që vijnë nga Nuhu a.s. janë ndarë në tri grupe të ndryshme dhe secilin grup Zoti i Madhërishëm e lavdëroi me një cilësi dalluese. Grupi i parë përfshin Davudin a.s., Sulejmanin a.s., Ejubin a.s., Jusufin a.s., Musain a.s. dhe Harunin a.s.. Këtyre Profetëve Allahu u dha fuqi e prosperitet dhe si rrjedhojë ishin në gjendje të punonin edhe për mirëqenien e popujve ku jetuan. Prandaj, vërehet se ky grup Profetësh janë quajtur mirëbërës, sepse, nëpërmjet sundimit dhe prosperitetit të tyre të përkohshëm, ata arritën t’u bënin mirësi të shumta popujve përkatës. Davudi dhe Sulejmani ishin mbretër; Jusufi dhe Ejubi u bekuan me begati pasi kaluan sprova të mundimshme me durim shembullor. Musai dhe Haruni gëzonin autoritetin suprem mbi popullin e tyre. Në grupin e dytë të Profetëve që janë përmendur në këto ajete përmenden Zekerija a.s., Jahja a.s. (Gjoni), Isai a.s. dhe Elija a.s.. Asnjë prej tyre nuk posedoi sundim ose begati materiale; secili bëri një jetë të përulur dhe të thjeshtë. Profetët e këtij grupi janë përshkruar si të dëlirë. Grupi i tretë i përmendur në këto ajete përbëhet nga Ismaili a.s., Eljesa a.s. (Eliseu), Junusi a.s. dhe Luti a.s.. Edhe ata nuk zotëronin sundimin dhe pushtetin tokësor, por Zoti u dha hir dhe përsosmëri. Në popujt e mëparshëm, secili prej tyre u akuzua për lakminë dhe pandershmërinë. Për Ismailin, lexojmë në Bibël: “ai do të jetë ndërmjet njerëzve si një gomar i egër; dora e tij do të jetë kundër të gjithëve dhe dora e të gjithëve kundër tij” (Zanafilla 16:12). Për Eliseun thuhet se ai bëri që të vritej një mbret, të cilit nuk iu bind, në mënyrë që të fitonte pushtetin. Jonai (Junusi) supozohet të ishte i pakënaqur me Zotin, pasi mendonte se u turpërua nga mospërmbushja e profecisë së tij, e cila, siç pretendohet, tregoi se ai kërkonte pushtetin për veten e tij. Për Lotin (Luti) thuhet se ai lakmonte tokat pjellore të kullotave dhe zihej gjithnjë me të afërmin e tij, Abrahamin. Kështu të gjithë këta Profetë janë akuzuar se lakmonin pasurinë dhe pushtetin. Por Kurani i shpall të pafajshëm nga të gjitha akuzat dhe pohon se te Zoti ata gëzonin lartësi shpirtërore.

1
الفَاتِحَة El-Fatiha
2
البَقَرَة El-Bekare
3
آل عِمرَان Ali Imran
4
النِّسَاء En-Nisa
5
المَائدة El-Maidah
6
الاٴنعَام El-En’am
7
الاٴعرَاف El-A’raf
8
الاٴنفَال El-Enfal
9
التّوبَة Et-Teube
10
یُونس Junus
11
هُود Hud
12
یُوسُف Jusuf
13
الرّعد Er-Rad
14
إبراهیم Ibrahim
15
الحِجر El-Hixhr
16
النّحل En-Nahl
17
بنی اسرائیل Beni Israil
18
الکهف El-Kehf
19
مَریَم Merjem
20
طٰه TaHa
21
الاٴنبیَاء El-Enbija
22
الحَجّ El-Haxh
23
المؤمنون El-Mu’minun
24
النُّور En-Nur
25
الفُرقان El-Furkan
26
الشُّعَرَاء Esh-Shuara
27
النَّمل En-Neml
28
القَصَص El-Keses
29
العَنکبوت El-Ankebut
30
الرُّوم Er-Rum
31
لقمَان Lukman
32
السَّجدَة Es-Sexhde
33
الاٴحزَاب El-Ahzab
34
سَبَإ Saba
35
فَاطِر Fatir
36
یسٓ Jasin
37
الصَّافات Es-Saffat
38
صٓ Sad
39
الزُّمَر Ez-Zumer
40
المؤمن El-Mu’min
41
حٰمٓ السجدہ Ha.Mim. Es-Sexhde
42
الشّوریٰ Esh-Shura
43
الزّخرُف Ez-Zukhruf
44
الدّخان Ed-Dukhan
45
الجَاثیَة El-Xhathije
46
الاٴحقاف El-Ahkaf
47
محَمَّد Muhammed
48
الفَتْح El-Fet’h
49
الحُجرَات El-Huxhurat
50
قٓ Kaf
51
الذّاریَات Edh-Dharijat
52
الطُّور Et-Tur
53
النّجْم En-Nexhm
54
القَمَر El-Kamer
55
الرَّحمٰن Er-Rahman
56
الواقِعَة El-Uakia
57
الحَدید El-Hadid
58
المجَادلة El-Muxhadile
59
الحَشر El-Hashr
60
المُمتَحنَة El-Mumtehine
61
الصَّف Es-Saf
62
الجُمُعَة El-Xhumu’a
63
المنَافِقون El-Munafikun
64
التّغَابُن Et-Tegabun
65
الطّلاَق Et-Talak
66
التّحْریم Et-Tahrim
67
المُلک El-Mulk
68
القَلَم El-Kalem
69
الحَاقَّة El-Hakka
70
المعَارج El-Mearixh
71
نُوح Nuh
72
الجنّ El-Xhinn
73
المُزمّل El-Muzzemmil
74
المدَّثِّر El-Muddeththir
75
القِیَامَة El-Kijamah
76
الدھر Ed-Dehr
77
المُرسَلات El-Murselat
78
النّبَإِ En-Nebe
79
النَّازعَات En-Naziat
80
عَبَسَ Abese
81
التّکویر Et-Tekvir
82
الانفِطار El-Infitar
83
المطفّفِین El-Mutaffifin
84
الانشقاق El-Inshikak
85
البُرُوج El-Buruxh
86
الطّارق Et-Tarik
87
الاٴعلی El-A’la
88
الغَاشِیَة El-Gashije
89
الفَجر El-Fexhr
90
البَلَد El-Beled
91
الشّمس Esh-Shems
92
اللیْل El-Lejl
93
الضّحیٰ Ed-Duha
94
الإنشراح El-Inshirah
95
التِّین Et-Tin
96
العَلق El-Alek
97
القَدر El-Kader
98
البَیّنَة El-Bejjine
99
الزّلزَلة Ez-Zilzal
100
العَادیَات El-Adijat
101
القَارعَة El-Karije
102
التّکاثُر Et-Tekathur
103
العَصر El-Asr
104
الهُمَزة El-Humeze
105
الفِیل El-Fil
106
قُرَیش Kurejsh
107
المَاعون El-Maun
108
الکَوثَر El-Keuther
109
الکافِرون El-Kafirun
110
النّصر En-Nasr
111
اللھب El-Leheb
112
الإخلاص El-Ihlas
113
الفَلَق El-Felek
114
النَّاس En-Nas
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp