بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Xhemati Musliman Ahmedia
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

Komentimi i Kuranit

Komentimi i Kuranit Famëlartë, një komentim bashkëkohor nga Mesihu i Premtuar a.s. Themeluesi i Xhematit Musliman Ahmedia dhe Kalifët e tij.

1) Komentimi i ajeteve të para të suresë 01 El-Fatiha – Nga Mesihu i Premtuar a.s.

Çdo lavdërim i takon Zotit (Rrab) të botëve; të Gjithëmëshirshmit (Rrahman); dhe Mëshirëplotit (Rrahim); … MË SHUMË… 

 2) Katër faktorë që tregojnë përsosmërinë e Kuranit famëlartë – Komentimi i ajeteve të para të suresë 02 El-Bekare – Nga Mesihu i Premtuar a.s.

“Alif.Lam.Mim. Ky është ai libër; nuk ka dyshim në të … MË SHUMË…

3) “Nuk ka dhunë në fe” – Komentimi i ajetit nga Hazret Mirza Mahmud Ahmedi, Kalifi i Dytë i Xhematit Musliman Ahmedia r.a. MË SHUMË…

4) Ndalimi i kamatës në Kuran – Komentimi i ajetit nga Hazret Mirza Mahmud Ahmedi, Kalifi i Dytë i Xhematit Musliman Ahmedia r.a. MË SHUMË…

5) Zbulimi i së padukshmes dhe Kurani Famëlartë – Komentim i suresë 81 Et-Tekuir, nga Hazret Mirza Tahir Ahmedi, Kalifi i Katërt i Xhematit Musliman Ahmedia r.a. MË SHUMË…

6) Holokausti bërthamor – Komentim i suresë 104 El-Humazah, nga Hazret Mirza Tahir Ahmedi, Kalifi i Katërt i Xhematit Musliman Ahmedia r.a. MË SHUMË…

 7) Tri nivelet e takuasë – Komentim i ajetit 94 të suresë 5 të Kuranit Famëlartë, nga Hazret Mirza Mahmud Ahmedi, Kalifi i Dytë i Xhematit Musliman Ahmedia r.a. MË SHUMË…