بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

Islami

Kësaj feje, emri Islam, iu dha nga Zoti (El-Maideh 5:4), është fjalë arabe që do të thotë bindje dhe paqe. Fjala ISLAM rrjedh nga rrënja e fjalës arabe ‘SALEMA’ që do të thotë: paqe, dëlirësi, pastërti, nënshtrim, dhe bindje. Pra ‘ISLAM’ do të thotë: rruga e atyre që janë të bindur ndaj Allahut dhe të cilët vendosin paqen përmes Tij dhe krijesave të Tij, ata që e ndjekin këtë rrugë quhen Myslimanë.

Islami nuk është një fe e re. Në thelb është i njëjti mesazh dhe mësim që Allahu iu dha edhe të gjithë profetëve të tjerë para Profetit Muhamed paqja e mëshira e zotit qofshin me të.

Në Kuran Allahu thotë:

“Thuaj (o Muhamed): Ne besojmë Allahun, atë që na është shpallur neve, atë që i ishte shapallur Ibrahimit, Ismailit, Is’hakut dhe Jakubit dhe fiseve të tyre, dhe në atë që Zoti i tyre u kishte dhënë Musait, Isait dhe profetëve të tjerë. Ne nuk bëjmë asnjë dallim midis tyre dhe ne vetëm Atij (Allahut) i bindemi.”

[Ale-Imran 3:85]