بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Xhemati Musliman Ahmedia
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

Islami

Kësaj feje, emri Islam, iu dha nga Zoti (El-Maideh 5:4), është fjalë arabe që do të thotë bindje dhe paqe. Fjala ISLAM rrjedh nga rrënja e fjalës arabe ‘SALEMA’ që do të thotë: paqe, dëlirësi, pastërti, nënshtrim, dhe bindje. Pra ‘ISLAM’ do të thotë: rruga e atyre që janë të bindur ndaj Allahut dhe të cilët vendosin paqen përmes Tij dhe krijesave të Tij, ata që e ndjekin këtë rrugë quhen Myslimanë.

Islami nuk është një fe e re. Në thelb është i njëjti mesazh dhe mësim që Allahu iu dha edhe të gjithë profetëve të tjerë para Profetit Muhamed paqja e mëshira e zotit qofshin me të.

Në Kuran Allahu thotë:

“Thuaj (o Muhamed): Ne besojmë Allahun, atë që na është shpallur neve, atë që i ishte shapallur Ibrahimit, Ismailit, Is’hakut dhe Jakubit dhe fiseve të tyre, dhe në atë që Zoti i tyre u kishte dhënë Musait, Isait dhe profetëve të tjerë. Ne nuk bëjmë asnjë dallim midis tyre dhe ne vetëm Atij (Allahut) i bindemi.”

[Ale-Imran 3:85]